ޚަބަރު

މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހުނީ ޔާމީނަށް: ޝިޔާމް

2019 ވެގެންދިޔައީ ރާއްޖެ އެތައްގޮތަކުން އަޅުވެތިވި އަހަރަކަށް: ސައީދު

އެމްއެންޑީއެފްގެ އެލާޓު އާންމު ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށްފި

އާ އަހަރުގެ އޮޕަރޭޝަންގައި 64 މީހުން ހައްޔަރުކުރި

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ވެގެންދާނީ އުތުރުގެ ވިޔަފާރީގެ މައި މަރުކަޒަކަށް: ޝާހިދު

އަސްލު މައްސަލަ މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ސާފުކޮށްދެއްވައިފި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން މާލޭ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްގެ ދަށަށް

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ނިންމޭނީ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރަށް: އެމްއޭސީއެލް

ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުން ފާސްވުމުން އެއްގަމު ލައިސަސްދޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ އޮޕަރޭޝަންގައި 23 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުނަދޫއާއި ތިނަދޫއިން މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ތިބި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަނުކުރަން އަފްޝަން ނިންމައިފި

ވެސްޓް ޕާކް ޖެޓީ ވެއްޓި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ސާވިސް ޗާޖުގެ މައްސަލަ ފާހަގަވި ރިސޯޓުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާ ދޭކަށް އަދި ނުފަށާ: ސަރުކާރު

ފަތުރުވެރިޔަކު އޮޔާ ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި

ސާވިސް ޗާޖު ދެނީ ރަނގަޅަށް، ޝިމްހާޒު ވަކިކުރީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް: ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓު