އިމިގްރޭޝަން

Breaking News

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާއިރު ޓްރެވެލަރ ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ ކަމަށް ޝަމްއާން

ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ވީއައިއޭއިން ހައްޔަރުކުރި ޗައިނާ ފަތުރުވެރިޔާ އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

ޕާސްޕޯޓު ގެއްލުމުން ނަގާ ޖޫރިމަނާ 2،000 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފި

ޝިފާއު ރާއްޖެ އައުމުން ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

އިމިގްރޭޝަނުން އިންޑިއާގެ ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

އިމިގްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް ރޭގަނޑު 9 އާ ހަމައަށް ދޭން ނިންމައިފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން 66 ބިދޭސީއަކު އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

މާލޭ މަގުމަތީގައި ސަލާންޖަހަން އުޅުނު ބިދޭސީމީހާ އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

އަސްލު ނޫން ދިވެހި ވިސާ ޖަހައިދިން ބިދޭސީންތަކެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ވަގު ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު 257 މީހުން ފޮނުވާލައިފި

އިމިގްރޭޝަންގެ ދެކުނު އޮފީސް މަރަދޫގައި ހުޅުވައިފި

ސްކޫލު ބަންދުގައި 27,371 މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް, ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން އިންޑިއާއަށް

ޕާސްޕޯޓް ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

ޕާސްޕޯޓު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ

އިއްޔެ އެކަނި 596 ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްފި

އިމިގްރޭޝަންގެ ފޭކު ވެބް އެޑްރެސްއެއް ދައުރުވަނީ، ސަމާލުވޭ!