އިމިގްރޭޝަން

އިމިގްރޭޝަނުން އިންޑިއާ 3 މީހަކު ހޯދަނީ

ވޯކް ވިސާއަށް ފަހު ޕާސްޕޯޓް ނަގަން "އޭންޓް ކިއު" އެޕުން ނަންބަރު ދެން ނެގޭނެ

ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ޕާސްޕޯޓު ހައްދަން އެދޭ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ

އިމިގްރޭޝަނުން ކިއުބީ އެޕްލިކޭޝަން މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

މަގުމަތީ ކުނި އަޅަމުން ދުވަނިކޮށް ހޯދުނީ ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީއެއް، އޭނާ ޑިޕޯޓް ކޮށްލަނީ

އިމިގްރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލާއަކަށް އަޝްފާން ހަމަޖައްސައިފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ 900އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި

ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ޕާސްޕޯޓް އޮފީސް ގާއިމުކުރަން މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކި ބީދޭސީން ޑީޕޯޓްކުރަނީ

މި ސަރުކާރުން ހަވާލުވި ފަހުން 817 ބިދޭސީއަކު ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި

ލ. ފޮނަދޫން ޕާސްޕޯޓް ނެގޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަނީ

ފިލައިގެން އުޅޭ ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދަން އިމިގްރޭޝަނުން އިއުލާނުކޮށްފި

ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަތުމަށް ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ސިޓީތަކުން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުން ދެގުނަ އަވަސްކޮށްފި

"އީ-ގޭޓް" ގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

Breaking News

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާއިރު ޓްރެވެލަރ ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ ކަމަށް ޝަމްއާން

ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ