އިމިގްރޭޝަން

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ 45 ބިދޭސީއެއް ހޯދަން އިމިގްރޭޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި

އުމްރާއަށްދާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ޕާސްޕޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދީފި

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ނިމިގެން: އިމިގްރޭޝަން

ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މިހާރު 24 ގަޑިއިރު ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބިޒްނަސް ވިސާއަށް އެދެން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ވޯކް ވިސާ ނެތް އަދި ކާފިއު ގަޑީގައި ބޭރުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ޑީޕޯޓް ކޮށްލަނީ

ރޯދައަށް ހާފިޒުން ގެންނަން ހާއްސަ ވިސާއެއް ދޫކުރަނީ

ފޭކު ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުން މީހަކު ފިލައިފި

ވަގު ޕާސްޕޯޓުގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

'މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް' އަށް ތަރުހީބު ބޮޑު: އިމިގްރޭޝަން

މިދިޔަ އަހަރު ޕާސްޕޯޓު ހެއްދީ އެންމެ 13،600 މީހުން

އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު ތިން މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

އިންޓަރނެޓުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މިއަދު އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތަށް ބުރޫ އަރައިފި