ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)

ޖޭޕީގެ އާ އެސްޖީ އަކަށް އަޒްލީން ހަމަޖައްސައިފި

ނަހުލާ އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް ބެލުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތް: ޤާސިމް

ޖޭޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާއެއް ނުދެން، ދައުރުވަނީ ތެދު ޚަބަރެއް ނޫން: އަލީ އާރިފް

Breaking News

ޖޭޕީން ނިންމީ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތަށް ނާރަން

ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން މިއަދު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ގާސިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވަން ރައީސް ޞާލިޙް ސަން އައިލެންޑަށް

ޖޭޕީއާއި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

Breaking News

ޤާސިމާއި ބައްދަލު ކުރަން މުއިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓް ސެމްބެ ސަން އައިލޭންޑަށް

ރައްޔިތުން ގޮތް ނިންމައިފި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޒާމިރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޯލިޝަން ހެދުމާ މެދު ޖޭޕީން މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޤައުމުގެ އިސްލާޙަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބޭނަަން: ޖޭޕީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ ޤާސިމް ތާއީދު ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓެއް: އިލްހާމް

ދެވަނަ ބުރުގައި ޖޭޕީން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަ ކުރަނީ

އެކި އެކި ސިޔާސީ ވެރިން މި ޤައުމަށް ޖެއްސި މުސީބާތްތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ޤާސިމް

ޤާސިމްގެ ކެމްޕޭން ނިންމަވާލައްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހިނގާލުމަކުން، ވަރަށް މުހިންމު ތަޤްރީރެއްވެސް ދެއްވާނެ: އަލީ ވަހީދު

ދަރަނިވެރިވެފަ އޮތް ދައުލަތަކާ ޤާސިމް ހަވާލުވެފަ ފުރުއްވާނެ ނުވަތަ ބޮޑު ކުރައްވާނެ ޖީބެއް ނެތް: ނަހުލާ

ކޮންމެ ވޯޓަކަށް ރައީސް ޞާލިޙް 30،000 ރުފިޔާ ދޭ: ޤާސިމް

ރައީސް ޞާލިޙް އެހެރީ ކުށްވެރިވެފައި، އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރަންޖެހޭ: ޤާސިމް