ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)

ނަހުލާއަށް ހިތްދަތިކަމާއި ވޭން ދިނުމަށްފަހު މެމްބަރު ސަލީމް މަޖިލިހަށް ހޮވޭތޯ ބަލާނަން: ޤާސިމް

ޤާސިމްގެ ރިވެތި ސިފަތައް ވިދާޅުވެދެއްވަމުން، އައިޝާއަށް ކީރިތި ކުރެވިއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީއާއި ޖެހުމުން އެއްބަނޑު އެއްބަފާކަން ހަނދާންނެތޭ މީހުން އުޅޭ: ޑރ. ވަހީދު

އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތަކަށް ޤާސިމްގެ ނުފޫޒެއް ނުފޯރުއްވާ: ނަހުލާ

ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން ރާނިޔާވެސް ކެންޕޭނަށް!  

މާލެއެކޭ ރާއްޖެތެރެއެކޭ ތަފާތެއް ނުކުރާނަން!: ޤާސިމް

ރައީސް ޔާމީނަށް މިހާރު ހުންނާނީ ވެރިކަން ކުރެވިފަ: ޤާސިމް

ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ފަށާނަން: ޤާސިމް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި އެއާޕޯޓު އެޅިޔަނުދީ ބަދަލުކުރީ ރައީސް ނަޝީދު: ޤާސިމް

ކަމެއް ނުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ކުރައްވާނެ: ޤާސިމް

ޤާސިމް ރައީސްކަމަށް ހޮވިއްޖެޔާ ވެރިކަން ކުރާނީ ކޯޓު ފަޓުލޫނު ލައިގެން ފިނި ކޮޓަރީގަ އިނދެގެނެއްނޫން: ޢަލީ ވަޙީދު

ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަކީ ވޯޯޓު ހޯދަން އަަޅުވާލި އަނދުނެއް: ޤާސިމް

ޤާސިމްގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކަލަ ގޮވުމެއް ނޫން: އަމީން

ހަބޭސް ކިޔާފައި ލާރި އެބަ އަޅާ، އެޅި ވަރަކަށް ހިފާތި، އެކަމަކު ވޯޓާ ނުގުޅުވާތި: ޤާސިމް

ޤާސިމްގެ ސުވާލެއް: އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބީ އިންތިޚާބުން ރައީސް ޞާލިޙް ބަލިވެއްޖެނަމަ ހަނގުރާމަ ކުރަން?

ރައީސް ޞާލިޙަކީ އިންޑިއާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ, އަލީ ވަހީދުގެ ފާޑު ކިޔުން

އިތުރު ޓެކްސްއެއް ތައާރަފްކުރަން ނުވިސްނަން, މިހާރު ހުރި ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރާނަން: ޤާސިމް 

ރައީސް މަޢުމޫނާއި އިބްރާހީމް ނާސިރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ވަރަށް ކަމުދޭ: ޤާސިމް