ދީން

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދެއް ނުކުރޭ، ދިރިއުޅެނީ ދުރުގައި، ފޯނަށް ޖަވާބެއް ނުދޭ! ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

މަރުވެ ދިޔަޔަސް ފައިދާ ކުރާނެ ޗެލެންޖެއް!މި ޗެލެންޖާ ކުރިމަތިލަމާ!

މުސްލިމުންނަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް! މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ވެސް ކެންސަލް ވެދާނެ!

ތިމާއަށް ބޭނުން ނުވާ މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތި ގަނެ، ރައްކާ ކުރުމުން ދުރުހެލިވޭ: ހުތުބާ

ބަލިމަޑުކަމާއި މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ ބަޔަކަށް ވާން ޖެހޭ: ހުތުބާ

އިޤްތިޞާދީ ތަދުމަޑުކަަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި މިކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ!

"ނުރައްކާތެރި ވައިރަހެއް ފެތުރެމުންދާއިރު ސިއްހީ މާހިރުންގެ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއް"

އާންމުކޮށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި މީހުންނަށް ދަތިވާނެހެން ގަނޑުކޮށްގަނެ، ރައްކާކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން: ޝައިޚް ސާޖިދު

ކޮވިޑް19: ﷲގެ ރަޙުމަތާއި މެދު މާޔޫސް ނުވާށެވެ. ޙާލަތު ބަދަލު ކުރައްވަވާނެތެވެ.

ބަލިމަޑުކަން ފަދަ މުސީބާތްތަކުން އިބްރަތް ހާސިލްކުރަން ޖެހޭ: ހުތުބާ

ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅޭ މިކަންކަމާ މެދު ވިސްނާލަމާ!

ހެޔޮލަފާ އާއިލާއެއްގެ މައިބަދައަކީ މަންމަ އާއި ބައްޕަ: ހުތުބާ