ދީން

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: 20 އަހަރު ކުރިން ފެނުނު ހުވަފެނެއްގެ ތަޢުބީރަކީ އެކަނި ހުރެ ތަވާފްކުރުން ، ޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެންދިޔައީ މި އަހަރު

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ނައިޓްކުލަބުގެ އަނދިރި ދިރިއުޅުމުން ، ޙައްޤުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވި އުޚްތާ

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ : ފާހިޝް ޢަމަލަކަށް އަރައިގަނެވި އެކަމާއި ދެރަވެ ތަޢުބާވިފަހުން، ސަޖިދައިގައި އޮއްވާ ނިޔާވި މީހެއްގެ ވާހަކަ

ރޯދަ ގެއްލޭ ބަލިމީހުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: މަންމައަށް ވުރެ އަނބިމީހާދެކެ ލޯބިވި ފިރިހެނާ

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: އަމިއްލަ އަތުން ކަލާނގެއެއް ހަދާ ، އަޅުކަން ކުރަމުން ދިޔަ މީހަކަށް ހިދާޔަތް ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

ރޭޑިޔޯ ނުވަތަ ޓީވީއަށް ތަބާވެގެން ގޭގައިހުރެ ކުރާ ނަމާދު ޞައްހަވެގެން ވޭތަ؟

ނަމާދުގެ ތެރޭގައި ކިނބިއްސެއް އެޅިއްޖެނަމަ الحمد لله ކިޔަން ޖެހޭނެތޯ؟

ބޮލުގައި އިސްތަށި އިންދުން ހުއްދަތޯ؟

ނުތަނަވަސްކަން ފިލައި، ޙަޔާތް ބަދަލުކޮށްލީ އެންމެ ސަޖިދައަކުން: މަޝްހޫރު ރެޕަރ ޑިއާމްސް އިސްލާމްވި ގޮތުގެ ވާހަަކަ

ރޯދައިން ހަމައެކަނި ބަނޑުހައިހޫނުކަން ލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ނުވުމަށް މުފްތީ މެންކް ގޮވާލައްވައިފި

ބޮޑުބެރުގެ ރަންއަޑު ޢަބުދުއްރާޒިޤް މިޔުޒިކާއި ދުރަށް ، މިހާރުގެ އުއްމީދަކީ ﷲ ދެއްވި އަޑު ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުން

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: އަލަތު ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގައި ދުނިޔެއާއި ވަކިވި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ

ރަމަޟާން މަހުގެ 15 ދުވަސް ނިމިއްޖެ ، ޙާޞިލް ކުރެވުނީ ކިހާ މިންވަރެއް؟

ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ކްރިސްޓިއަންދީން ފަތުރަން އުޅުނު އަންހެނާގެ ޙަޔާތް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ އޭނާއަށާއި ދަރީންނަށް ހިދާޔަތް ލިބިގެން

އިޝާން އެބުނީ ރަނގަޅަށެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް ކުއްތަންވުމުން މެނުވީ ޙަޤީޤީ އުފާވެރިކަން ތަޖުރިބާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ސަޖިދަ އަކުން ހިތަށް ލިބޭ އަރާމު، އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ކުޅުނު މިއުޒިކާއި ނުބައްދަލު : އިޝާން

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ފާހިޝް ޢަމަލުތައް ކުރަމުން ދިޔަ ޒުވާނަކަށް ހިދާޔަތް ލިބުނީ ސޫރަތުލް ރަޙްމާންގެ އާޔަތެއް ހުވަފެނުން އިވުމުން!