ދީން

ބުރުގާ ނާޅާ ޤުރުއާން ކިޔެވިދާނެތަ؟

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށްޓަކައި ބުރުގާ އެޅުމަކީ އަންހެނާއަށް ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށްޓަކައި ބުރުގާ އެޅުމަށް ދަލާލަތު ކުރާނެ ދަލީލެއް ނެތީމައެވެ. ޝައިޚް އިބްނ...

ހުކުރު ނަމާދު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކާބުލްގައި ބޮން ގޮއްވާ، އިމާމް އާއެކު ހަތަރު މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކާބުލްގެ ދެކުނުފަރާތުގައި ހުރި މިސްކިތެއްގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޮން ގޮއްވާ، މިސްކިތުގެ އިމާމް އާއެކު ހަތަރު މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ. އަފްގ...

ފަސްޖެހުމެއްނެތި ތެދު ބުނި ކުއްޖެއްގެ ސަބަބުން ވަގެއް އިޞްލާޙްވީ ގޮތުގެ ވާހަކަ

ޕާރޝިއާ އަށް އުފަން އަބްދުލް ގާދިރު ޖިލާނީ އަކީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. އަބްދުލް ޤާދިރްގެ ކުޑައިރުގެ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، އޭނާ އަބަދުވެސް ފާހަގަ ވެފައިވަނީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް ޚާއ...

ޙައްޖުގެ އަޅުކަމާއިމެދު ނިންމާ ގޮތެއް ހަފްތާއެއް ތެރޭގައި ހާމަކުރަނީ!

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާމެދު ނިންމާ ގޮތެއް ހަފްތާއެއް ތެރޭގައި ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވުމުގެ...

ރިވެތި ހެޔޮ ބަހަކީ ރަނގަޅު ނަފްސަކުން ނުކުންނަ ރަނގަޅު މޭވާއެއް ފަދަ އެއްޗެއް: ހުތުބާ

ރިވެތި ހެޔޮ ބަހަކީ ރަނގަޅު ނަފްސަކުން ނުކުންނަ ރަނގަޅު މޭވާއެއްފަދަ އެއްޗެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. ހެޔޮ ބަސް ބުނުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި މިއަދު އިއްވި...

ކުދީން ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ދިހަ ކަމެއް

މަންމަޔަކު ބައްޕަޔަކު ދަރިފުޅަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހެޔޮކަމަކީ، ދެވޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާއަކީ ދަރިފުޅަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްދިނުމެވެ. އެކަންކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަ...

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތު: ﷲ ތިބާއަށް ދެއްވި ކިހާ ބޮޑު ނިއުމަތެއް

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީއިން ފުރަތަމަ ފެނުނު ނުރައްކާތެރި ކޯވިޑް 19 ވައިރަހުގެ ސަބަބުން މިއަދު މުޅި ދުނިޔެ މިވަނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައެވެ. ކޯވިޑް 19 ޖެހިގެން ކޮންމެ ދުވަ...

ދޮގު ހުވާކޮށްގެން މުދާ އިޝްތިހާރުކޮށް ވިއްކާ މީހުންނަށް ބިރުވެރިކަމުގެ އިންޒާރާއި ވަޢީދު އައިސްފައިވޭ

ދޮގު ހުވާކޮށްގެން މުދާ އިޝްތިހާރުކޮށް ، ވިއްކާ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަން ކުރިމަތިވާނެކަމުގެ އިންޒާރާއި ވަޢީދު އައިސްފައިވާ ކަމުގައި ޝައިޚް ޢަބުދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު ވ...

ކޮންފަދަބޮޑު ނިޢުމަތެއްތޯ؟ ޠަވާފްކުރުމުގެ ނަސީބު މިސްކިތް ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް!

މުސްލިމުންގެ އެންމެ މާތް މުޤައްދަސް ކަމުގައިވާ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ޠަޥާފް ކުރުމުގެ ނަސީބު ލިބިގަތުމަށް ނޭދޭނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އެެއީ މާތް ﷲ ގެ ގެފުޅުކަމުގައިވާ ކަޢުބަތުﷲ ގެފ...

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެން ދަރިންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތައް އެނގޭތަ؟

އަންހެން ދަރިންނަކީ މާތް ﷲ ދެއްވަވާފައިވާ ނިޢުމަތެކެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެންދަރީންނަށް ނުވަތަ އަންހެނުންނަށް ދީފައިވާ އިއްޒަތާއި ޤަދަރު އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. މީގެކުރިން ގ...