ޚަބަރު

އޮޅިގެން ދޫކޮށްލާފައި ހުރި ގައިދީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މައުލޫމާތު ހާމަކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް އެވޯޑް ދެނީ

ބައެއް ވަޒީރުންނާ ގުޅޭ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ހޯދޭނެ: އާޒިމް

އެލާޓް އަކީ މާކެޓިން ޓޫލްއެކޭ ނުދައްނަވަން: އަލީ ވަހީދު

މިއީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނެއް ނޫން: ޑރ. ޝަހީމް

ވިލިމާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ވިލިމާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގަން ޕީޕީއެމް އަށް ރެހެނދި ސްކޫލު ދުލެއް ނުކުރި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ހޫނުފެނަށް ވެއްޓިއްޖެ

ސިޓީތަކުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރި ދާއިރާތައް އިއުލާންކޮށްފި

ގެއްލުނު މީހާ ފަޅުރަށެއްގައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ

އިންސާނީ ވަގުފާރިއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ބިދޭސީން ގެނައި 3 ކުންފުންޏެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް މާދަމާ ކޭތަ ނަމާދު ކުރަނީ

ބެންކޮކް އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވެ ދިވެހި މީހާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް

އެލާޓް މަތިކުރުމުން ޓޫރިޒަމަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: އަލީ ވަހީދު

ފައިސާ ހޯދަން "ފްރީ ނެޓް"އާ ދެކޮޅަށް އެޖީން ދައުވާކޮށްފި

މާފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޕްރޮފެޝަނަލް ފަންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ގެންނަ ހުއްދަ މަތިކޮށްފި