ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު

މަހަށް ރަނގަޅު އަގުހޯދަން ފަހިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާން ނިންމައިފި

ޕާޓީ ތެރޭ އުފެދޭ އެކި ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާ ހެދި ބައި-އިލެކްޝަންތައް ގެއްލޭ: ރައީސް

ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުގެ ދެބައިކުޅައި އެއްބައި ގެދޮރުވެރިކަމަށް ހާއްސަކުރަނީ

މޫސުން ގޯސްވެގެން ޕީއެންސީ ޖަގަހަ ހުޅުވުން ފަސްކޮށްފި

ހައްޖުގެ އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމައަށް ހަމަޖައްސަދިނުމުން ރައީސްގެ ޝުކުރު ސައުދީއަށް

ރައީސް މުއިއްޒަށް 46 އަހަރު ފުރިއްޖެ

ރައީސް މުއިއްޒު، ހައްޖު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް މާފުށީގައި ޑޮލަރު އޭޓީއެމްއެއް ބަހައްޓައިފި 

ރައީސް، އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

ޝަހީމް ވިދާޅުވަނީ ހައްގު ނޫން ކަމަށް އަޑުފެތުރުނު މީހާ އަކީ ފަގީރެއް ކަން ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގޭ ކަމަށް

މޯދީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

މޯދީގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކުރައްވައި، ރައީސް ވިދާޅުވީ ގުޅުން ރަނގަޅުވަމުންދާ ކަމަށް

މޯދީ ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ރައީސަށް އަރުވައިފި

މޯދީއަށް ރައީސް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު!

ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް، ސީޝެލްސްގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް 6.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ފެސިލިޓީއެއް ތައާރަފްކުރަނީ

މަގާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަނީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރަން: ތަރުޖަމާނު