އިސްލާމްވުން

"މިހާރު ބުރުގާ އަޅަން ޖެހިލުމެއް ނުވޭ، ބުރުގާއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ އަހަންނަކީ މުސްލިމެއްކަން"

އާސެނަލްގެ ތަރި ތޯމަސް ޕާޓޭ އިސްލާމްވެއްޖެ

ނެދަލެންޑްސްއާއި ރެއާލްގެ ކުރީގެ ތަރި ސީޑޯފް އިސްލާމް ވެއްޖެ

ތުރުކީގެ ޓީވީ ސީރީއަސްއަކުން ހިތްވަރު ލިބިގެން 60 އަހަރުގެ އެމެރިކާ އަންހެނަކު އިސްލާމްވެއްޖެ

ޔޫޓިޔުބުގައި މަޝްހޫރު ކްރިސްޓިއަން ބެޓްޒްމަން އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކޮށްފި

ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ ހަތަރު ދުވަސްކުރިން އިސްލާމްދީން ޤަބޫލު ކުރި އިސްމާޢީލް : ''މިއީ ﷲ މިންވަރު ކުރެއްވި މަތިވެރިކަމެއް"

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ނައިޓްކުލަބުގެ އަނދިރި ދިރިއުޅުމުން ، ޙައްޤުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވި އުޚްތާ

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: އަމިއްލަ އަތުން ކަލާނގެއެއް ހަދާ ، އަޅުކަން ކުރަމުން ދިޔަ މީހަކަށް ހިދާޔަތް ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

ނުތަނަވަސްކަން ފިލައި، ޙަޔާތް ބަދަލުކޮށްލީ އެންމެ ސަޖިދައަކުން: މަޝްހޫރު ރެޕަރ ޑިއާމްސް އިސްލާމްވި ގޮތުގެ ވާހަަކަ

ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ކްރިސްޓިއަންދީން ފަތުރަން އުޅުނު އަންހެނާގެ ޙަޔާތް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ އޭނާއަށާއި ދަރީންނަށް ހިދާޔަތް ލިބިގެން

ފަޚުރެއް ކަމަށް ދެކި މުސްލިމުން މެރި ޤާތިލް ، މިއަދު އިސްލާމްވެ ، މުޖުތަމަޢުގެ އިސް ޒިންމާ ނަންގަވައިގެން

ރިޕޯޓް: އިސްލާމްދީން އުނގެނެން ލޯފަން މީހަކު ކުރި މަސައްކަތުން އޭނާއަށް ލިބުނީ ﷲގެ ހިދާޔަތް

ދީން ދޫކޮށް އެތީސްޓަކަށް ބަދަލުވި ދިވެހި ޒުވާނާ ، އަލުން ހިދާޔަތް ލިބުމުގެ އެއް ސިއްރަކީ ބައްޕަ އެޅުއްވި ޙިކުމަތްތެރި ފިޔަވަޅު

ދީން ދޫކޮށް އެތީސްޓަކަށް ބަދަލުވި ދިވެހި ޒުވާނާ ، އަލުން ހިދާޔަތް ލިބުމުގެ އެއް ސިއްރަކީ ބައްޕަ އެޅުއްވި ޙިކުމަތްތެރި ފިޔަވަޅު

އަހަންނަށް އިސްލާމްދީން ފުރަތަމަ އުނގަންނައިދިނީ މުސްލިމު ކުޑަކުދިންތަކެއް: މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ބޭބެ