އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު

ކުޑަ ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށް ނަމަވެސް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ދޭންޖެހޭ: ސަމީރު

ވަޒީރުންނާއި އެމްޑީޕީގެ މަޖިިލިސް މެންބަރުން ކޮމަންޑުއަށް

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ 50އިންސައްތަ މީހުން

އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ނަތީޖާ: ދެ ފަރާތުން ވެސް ބުނަނީ ކާމިޔާބުކަމަށް، ރައްޔިތުން ވާނުވާގައި!

President of Maldives

އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބުގައި މޮޅުވި ކެނޑިޑޭޓުންނަށް އިސް ލީޑަރުގެ މަރުޙަބާ!

ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތީ ނަޝީދަށް، ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ރައީސް ޞާލިޙް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ޕްރަމަރީއަކަށްދާން: ބޮންޑޭ

ވަޒީރުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަށް ވޯޓް ދިނީ ކަރަންޓާއި ފެން ކަނޑައިލާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން: ބޮންޑެ

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ކުރާ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރި: ރައީސް ނަޝީދު

މާލޭގެ ވިންދު ރަނގަޅަށް ސާފުވެއްޖެ: ޝިފާ

ނަޝީދުގެ ފެކްޝަން ބަލިކޮށް، އެމްޑީޕީގެ އިސްލީޑަރުގެ ސައިޒް ރައީސް ނަޝީދަށް ދައްކާލައިފި

އަލިފުށިން ވެސް ކާމިޔާބު ހޯދީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ކެނޑިޑޭޓް!

މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިސްގެ ރައީސަކަށް އަމްރު!

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ދިފާއުކޮށް ރައީސް ކަމަށް ހުސެއިން އިސްމާޢިލް

ގައްދޫ ރައީސަކަށް ސަޢީދު!

މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިސްގެ ރައީސަކަށް ރައީސް ޞާލިޙްގެ ކެނޑިޑޭޓް ، މިނިސްޓަރ އަމީރު!

މާލޭގެ ރައީސްކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ތާއީދު ކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓް ، ޝިފާ!

ރިޒްނާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ، ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ރައީސަކަށް ޔާސިރު!

މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް ނެގީ މަޙްލޫފް، މަރުޙަބާ!