މޯލްޑިވްްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މީހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މީހަކު ހޯދަނީ

ޑައިމޯފިން ކުރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

ބ. ހިތާދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހުޅުވައިފި

500,000 ރުފިޔާގެ ސްކޭމް މައްސަލައެއްގައި 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީހެއްގެ އެކައުންޓުން ފޭރުނު 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ފަރުހާދު އަދި ނަވީން އައްޔަންކޮށްފި

ވަންދޫ އާއި ހުޅުދެލީގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

މަކާރާއި ހީލަތުން 400 ޑޮލަރު ހޯދި ދެމީހަކު ހޯދަނީ

ދެ ރަށެއްގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ހުޅުވައިފި

ސާފު ރިޕޯޓު ދަމަހާއްޓާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ލުއިފަސޭހަ ހިދުމަތް ދޭން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަން: ހަމްދޫން

މަކާރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ތަކެތި ވަގަށްނެގި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ކުނިގޮނޑުން ފެނުނު ކުއްޖާގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހާއަށް ދައުވާކޮށްފި

ވަގަށް އަނބު ބިންނަ މީހާ އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައި ހުރި ވޭޕް ކާޓްރިޖުތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ޕާކު ކުރުން މަނާކޮށްފި

މިސްކިތަށް ބިސް ޖެހި މީހާ އަކީ ނަފްސާނީ ބަލި މީހެއް: ފުލުހުން