ސިވިލް ކޯޓު

ޑީޓިއުން ބޭންޑަށް 4 ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ރިސޯޓެއްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ގުޅީފަޅު ހިއްކުން މަޑުޖައްސާލަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އެމްއާރުއެމް އުވާލާފައިވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ބީހައިވްއަށް ދައްކަންޖެހޭ 32،426 ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް އެފްއޭއެމްގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ޑޮލަރު ގަނެ، ފައިސާ ނުދީ އޮތް މައްސަލައެއްގައި ލިލީގެ މައްޗައް ޙުކުމްކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ގާޒީ ފަރުހާދުއާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަތުލުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރު ކޯޓުން ނުދިން

ކައިޒީން އޭނާގެ ބައްޕައާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާ މަޑުޖައްސާލަން އަމުރުކޮށްފި

ބޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ބައްޕައާ ދެކޮޅަށް ކައިޒީން އެދުނު އަމުރު ކޯޓުން ނެރެނުދިން

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ފައްޔާޒުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޯޓެއްގެ މައްސަލައިގައި ކައިޒީން އޭނާގެ ބައްޕަ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް!

މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުން ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ކޯޓުން އަމުރުކުރި ގޮތަށް މުޞްޢަބަށް ފައިސާއެއް ނުދިން

އޭޑީކޭއަށް 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އެފްއޭއެމްގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފި

އަމީނީ މަގުން ގަސްތައް ނެގުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ ޢަމުރެއް ނުދިން

ކޮވިޑުގެ ވެކްސިން ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވައިދިނުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ގަސްތައް ކެނޑުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒިކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި