ސިވިލް ކޯޓު

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަތުލުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރު ކޯޓުން ނުދިން

ކައިޒީން އޭނާގެ ބައްޕައާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާ މަޑުޖައްސާލަން އަމުރުކޮށްފި

ބޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ބައްޕައާ ދެކޮޅަށް ކައިޒީން އެދުނު އަމުރު ކޯޓުން ނެރެނުދިން

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ފައްޔާޒުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޯޓެއްގެ މައްސަލައިގައި ކައިޒީން އޭނާގެ ބައްޕަ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް!

މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުން ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ކޯޓުން އަމުރުކުރި ގޮތަށް މުޞްޢަބަށް ފައިސާއެއް ނުދިން

އޭޑީކޭއަށް 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އެފްއޭއެމްގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފި

އަމީނީ މަގުން ގަސްތައް ނެގުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ ޢަމުރެއް ނުދިން

ކޮވިޑުގެ ވެކްސިން ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވައިދިނުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ގަސްތައް ކެނޑުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒިކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޢަލީ ޢަބްދުﷲ އާމެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް އަށް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަނީ

ކޮމަންޑޫ ކައިރީގައި އޮތް ތިން ރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި