ސިވިލް ކޯޓް

ސިވިލް ކޯޓުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ފަސް އޮފިސަރަކު ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށްކަމަށް ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރަނީ

ޝަރީފާ ދެކޮޅަށް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ގަތުލުޢާންމެއް ހިންގަން އުޅުނުކަމުގެ އިލްޒާމް އެޅުވުމުން ނަޝީދު އަބުރުގެ ދަޢުވާކޮށްފި

މުޞްޢަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ދަޢުލަތަށް އަންގަވައިފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް 17 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި މުޞްޢަބަށް 01 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ކުރި ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރަނީ

މުޞްޢަބު ވަކިކުރީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ނިންމައި ބަދަލުގައި އެއް މިލިއަން ދޭން ޙުކުމްކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބައިރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުން މަޑުޖައްސައިލާން ހުކުމްކޮށްފި

ނިމިދިޔަ އަހަރު 67އިންސައްތަ މައްސަލަ ނިންމީ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާއިން

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާތީ ގުޅިފަޅު މަޝްރޫޢު ހުއްޓުވަން ސިވިލް ކޯޓަށް

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ!

ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ދެ މީހަކު ހޯދުމަށް އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ބާދަގަނޑު ބޯޓާހެދި 9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހުނު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޒުބައިރު މުޙައްމަދާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ