އަދާލަތު ޕާޓީ

ރައީސް ޞާލިޙަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދީ, ރާއްޖެ ސިންގްޕޫރަށް ހަދާނެ: އިމްރާން

ރައީސް ޞާލިޙު ކުޑަކޮށް ވެސް ކޯފާ އިސްކުރެއްވި ތަނެއް ނުދެކެން: އިމްރާން

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވާހަކައަކީ ދިވެހި ތާރީޚަށް ދޫކޮށްލެވުނު އިބްރަތެއް: އިމްރާން

ފުވައްމުލަކުގެ އަދާލަތު ޕަޓީގެ ޖަގަހަ ރައީސް ޞާލިޙް ހުޅުވާ ދެއްވައިފި

މ އަތޮޅުން 60 އިންސައްތަ ވޯޓް ހޯދާނަން: އިމްރާން

ނިޝާންއަކީ ވެސް ހަދީޘް ދަރަޖަކުރަން އިނގޭވަރުގެ އިލްމުވެރިއެއް ހެނެއް ހީނުވޭ: އިމްރާން

އެމްޑީޕީން މެމްބަރުން ވަކިވުމަކީ ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި އިމްރާން ސިފަކުރައްވައިފި

ޙައްޖުވެރިންގެ ދުޢާއާއި އެކުގައި ރައީީސް ޞާލިޙަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: އިމްރާން

އިމްރާން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ހަމަޖެހުން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ރައީސްއަށް ދެވަނަ ދައުރެއް މުހިންމު

އިސްލާޙީ މަސައްކަތް ކުރިއަރައިގެންދާން, އިލްމުވެރިން އެއް ވިސްނުމެއްގައި ސާބިތުވެ ތިބެން ޖެހޭ: އިމްރާން

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ވެރިންގެ ރާވައިގެން އަމިއްލަ މަންފާއަށް އާންމު މެންބަރުން ލައްވާ ދީނާ ޚިލާފުކަންކަން ކުރުވާ: ނަޒީރު

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ރައީސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބަށް ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި، ޢަދާލަތުގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރަކަށް އިޔާދު

އަދާލަތު ޕާޓީން ރައީސް ޞާލިޙްގެ ކޯލިޝަންއާ ދުރުވާން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު

އެމްއާރުއެމްއިން އަދާލަތު ޕާޓީއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ޝިޔާމް އިމްރާނަށް: ތިޔަ ކުރަނީ ބާޒާރުން ރަނގަޅު އަގެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

ވަރަށް ހިސާބު ޖަހައިފިން، ރައީސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ 51.2 އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތިން: އިމްރާން

އަދާލަތުގެ އިލްމުވެރިން ޙައްޤު ބަސް ބުނަން ފަސް ނުޖެހޭނެ: އިޔާޒު