މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް

ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިއަކަށް މާނިއު

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 2.389 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްްސް ޝަރީފު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

މިދިޔަ މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 360 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިއްޖެ!

ކުރިއަރ އަދި އެއަރކާގޯ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 8.8 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި 5.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފްލެޓްތަކުގެ ލިސްޓް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފައިވާނެ: ރައީސް ޞާލިހް

ރާއްޖެ އައި ޕާކިސްތާނު މީހެއްގެ އަތުން 13 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު، 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބޯމިން ބަލާ އާލާތްތައް ކަސްޓަމްސްއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރި 6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެއިން މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި އެއްކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރި ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރި 15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ބައިކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި