މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް

މިދޔަ ދެމަހު ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 7 ކިލޯ ޑްރަގު އަތުލައިގަނެފި

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 13.92 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ތިން ކިލޯގެ ޑްރަގް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި

ކަސްޓަމްސް ގައި ކަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަން ޔުނިޓެއް ގާއިމްކޮށްފި

އިތުރު އުޅަނދުތައް ޓްރެކް ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަސްޓަމްސްގެ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެސްފި

ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު ކަމަށް މަފާޒް އައްޔަންކޮށްފި

ބިޔަރުން ޑިއުޓީ ފްރީކަމަށް ބުނެ ދައުރުވަނީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކައެއް: ކަސްޓަމްސް

ޕޯސްޓުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު އެއް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިއަކަށް މާނިއު

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 2.389 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްްސް ޝަރީފު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

މިދިޔަ މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 360 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިއްޖެ!

ކުރިއަރ އަދި އެއަރކާގޯ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 8.8 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި 5.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފްލެޓްތަކުގެ ލިސްޓް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފައިވާނެ: ރައީސް ޞާލިހް

ރާއްޖެ އައި ޕާކިސްތާނު މީހެއްގެ އަތުން 13 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު، 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބޯމިން ބަލާ އާލާތްތައް ކަސްޓަމްސްއާ ހަވާލުކޮށްފި