މުޙައްމަދު އަރީޙް

މުޙައްމަދު އަރީޙް، ދެން އޮންލައިން

އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ، ކުޑަކުޑަ ވާހަކައެއް ނޫން!

ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓާއެކު އީދު ޗުއްޓީ ހަދާލަން ކުރި ހުވަފެން ބިލާހަކަށް!

އިޞްލާޙްވާންވީ ރައީސް ޞާލިޙެވެ.

"އިސްލާމިކް ނޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީ"ގެ ޝައުޤުވެރި ބާނީ ، އުއްމީދަކީ އައިޓީ ދާއިރާއިން ކިޔަވައި ވިދާޅުވުން!

އަލީ ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ހެޔޮކޮށެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަސް ރުފިޔާ ބަޔަށް ޖީބީއެއް ލިބެއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ސަަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް އަދި ކާމިޔާބު ވެފައެއް ނެތް، މިފަހަރު ވާނީ ކިހިނެތް؟

ރިޔާޒް، ހެޓްރިކާ ދިމާލަށް: ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ކުލައެއްގެ ތަފާތެއް ނުގެންގުޅޭނެ 

"ކީރިތި ކުރައްވަމުން" ރައްޔިތުން އަހާ ސުވާލު: ކަން ތިކުރައްވަނީ ހަމަ ޑަކްޓަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން ހެއްޔެވެ؟

އޭލެވެލްގެ އެކި މާއްދާތަކުގެ އިމްތިހާން ކައިރިކައިރީގައި އޮތުމުން ވީއައިއެޗްއެސްއިން އެދެނީ އޮކްޓޫބަރުގައި އިމްތިހާން ހެދުމަށް!

"ކްރިސްޓިއަން އެދުރުންނަށް" ޚާއްސަ ބޮޑު ޗުއްޓީ ބަދަލުކޮށް ދިވެހީންނަށް ޚާއްސަކަން

އެމްއެންޔޫ ކެސްޕަސް މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވަނީ ލ.ގަމު ކައުންސިލުން ބިން ދޫކޮށްފައިނުވާތީ

އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުން: މުޢިއްޒު

ދިވެހި ރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ އަޅުވެތިވެ، ސަލާންޖަހާ ޤައުމަކަށްވެފައި: ދުންޔާ

ސަރުކާރުގައި އޮތް ހިނދަކު އެމްޑީޕީން މިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހި ކަމަށް ދަރާފައި:ރައީސް ނަޝީދު

އިންތިޚާބަށްފަހު ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރާމެދު ޝަކުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ޓާސްކް ފޯސްތަކުން ކުރީ ލާމަރުކަޒީ މަސައްކަތެއް، އެއާ ނުލާ އަތޮޅު ތެރޭގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސްވީސް: ރައީސް ޞާލިޙް

މަޑުއްވަރީއަށްފަހު ތިމަރަފުށި: "އަމީރު" ގެ ދަށުން ދިރިއުޅޭ އެކަހެރި މުޖުތަމަޢުގެ ހައިރާންވާ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް

ނަމާދު ކުރުން ނަހީ ވަގުތުތައް އެނގޭތަ؟