ޢަލީ މާޖިދު

ޢަލީ މާޖިދު

ޢާއިލީ ވަގުތަކީ އެތައް މައްސަލަތަކުގެ ހައްލެވެ.

1 month ago

އެމީހަކު އިންނާނެ މީހަކު އެނގޭނީ އެމީހަކަށް، އެއީ އެހެން މީހުން ބެހެން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން!

1 month ago

އަތެއް އަދި އޮތަކަސް ބަތެއް ނުކެވޭނެއެވެ.

3 months ago

މި ޒަމާނުގައި ތެޔޮ ނާށި ކާޅު ޖަހައިގަންނާނީ އިންޓަރނެޓުންނެވެ.

3 months ago

އަހަންނަކީ ހަމަ އޭރު ވެސް މިހާރު ވެސް އަހަންނެވެ.

3 months ago

ގެއްލިގެން އުޅުނު ހަޤީޤީ ލޯބިވެރިޔާ ފެނިއްޖެތަ؟

3 months ago

ރަށުން ވިއްޔާ މީދާ ކޭ އުނބެއް ވެސް އިންނަށް ހަމަ ވަރިހަމަތަ؟

4 months ago

އެސްފީނާއަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ.އެސްފިޔަ ޖަހާލާހާ އަވަހަށް ވެސް އެސްފީނާ ޖެހިދާނެއެވެ.

4 months ago

މަންމަ އެބުނީ ހަމަ ތެދެކެވެ.

4 months ago

ކައިވެނި ކުރުމުގައި އުމުރު ތަފާތު ވުމަކީ މަައްސަލައެއް ނޫން ، މައްސަލައަކީ މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތް!

4 months ago

ބައެއް މީހުން ދުވަހަކު ވެސް ދަހެއް ނުވެއެވެ.

4 months ago

ޙަސަދަ އުފެދި އާލާވާ ގުނަވަނަކީ ހިތް ، އެ ގުނަވަން ސާފުކުރޭ!

5 months ago

ދަރިފުޅަށް މަގު ދައްކައިދިން ބައްޕަގެ ބަސް: "މަންމައަކީ މަގު މައްޗަށް އެއްލާލި ޖަވާހިރެއް"

5 months ago

ރަސްކަލަކަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ނިކަމެއްޗަކާ ދަރިފުޅު ހަވާލުކުރި ބައްޕަގެ ވާހަކަ

5 months ago

ލޮބުވެތި މުދައްރިސުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ!

5 months ago

މިއަދު ގިނަ ދަރިންގެ ޙަޔާތުގައި މަދު ވަނީ ބައްޕަގެ ދުޢާއެވެ.

5 months ago

މަންމައެވެ. މަންމައެވެ. މަންމައެވެ. ދެން ބައްޕައެވެ.

5 months ago

މަސްތުގެ އަނދިރި ޙަޔާތުން ލޯ ހުޅުވާލަދިން ޖަލުގޮޅި

5 months ago