ދީން

ދެމަފިރިންގެ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރި ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އެކުވެރިކަމާއި، ލޯތްބާއި، އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި،ގާތްކަމާއި، އަދި ސިއްރުތައް އެހެނިހެން ދޭދޭ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ހުންނަންވާ މިބާވަތުގެ އެންމެހާ ގ...

ރިޕޯޓް: ދަރިފުޅުގެ ހިތްއަލި ކުރަން އެދޭނަމަ މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރައްވާ

އެއްވެސް އިންސާނަކު އޭނާ ނޫން އެހެން މީހަކު މޮޅުވެ ކުރިއަރަން އެދޭނަމަ، އެމީހަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އުފަންދަރިންނެވެ. އެދަރިންނަކީ ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އަޚުލާޤީގޮތުން ޤާބިލު...

އީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުން ބައިވެރި ކުރަން ޖެހޭ: އީދު ހުތުބާ

މިއަދުގެ އީދު ހުތުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ އިސްލާމީ އީދުތަކަކީ އެކަމުގައި އެންމެން ބައިވެރިކުރުވަން ޖެހޭ އިހްތިފާލު ތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ދުވަސްތަކުގައި އުފާ ފާޅުކުރަން ވީ ހަމައެކަނި ތަނ...

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: 20 އަހަރު ކުރިން ފެނުނު ހުވަފެނެއްގެ ތަޢުބީރަކީ އެކަނިހުރެ ތަވާފް ކުރުން ، ޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެންދިޔައީ މިއަހަރު

ﷲއީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހެވެ. ވާށޭ ވަހީ ކުރެއްވުމާއެކު އެކަމެއް ވެދެއެވެ. ފަހެ އެކަމަކީ އިންސާނުންގެ ބުއްދިއަށް ޤަބޫލު ކުރަން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވިޔަސްމެއެވެ. މިއީ މީ...

ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން ވެސް ހެޔޮ އަމަލުކުރުމުގައި ދެމި ތިބުމަށް ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން ވެސް ހެޔޮ އަމަލުކުރުމުގައި ދެމި ތިބުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ. މިއަދު އިއްވި ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ ރަމަޟާން މަހަކީ ހެޔޮ ކަމުގ...

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: އަމިއްލަ އަތުން ކަލާނގެއެއް ހަދާ ، އަޅުކަން ކުރަމުން ދިޔަ މީހަކަށް ހިދާޔަތް ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

މަދީނާގެ ޤަދަރުވެރި ބޭކަލެއް ކަމުގައިވި ޢަމްރޫ ބިން ޖަމޫޙު އެންމެ ޅައިރުއްސުރެ ބުދަށް އަޅުކަންކުރަމުން ދިޔައެވެ. ހޭވެރިވެ އަތުން މަސައްކަތް ކުރެވޭވަރު ވީއްސުރެ އަމިއްލައަތުން ކޮށާމ...

އެތީސްޓެއް މުސްލިމަކަށްވީ، ހިތުގަ އުފެދުނު ސުވާލުތަކަށް ޤުރްއާނުން ފުރިހަމަ ޖަވާބު ލިބުމުން

"އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް، އަހަންނަކީ ކްރިސްޓިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑުވި ނަމަވެސް އުމުރުން 18 އަހަރުގައި އޭތީސްޓަކަށްވީ ޒުވާން ފިރިހެނެކެވެ. އޭތީސްޓަކަށް އަހަރެންވީ ވަކި ސަބަބަކާއި ހެދ...

ވުޟޫ ނެތި ޤުރްއާން ކިޔެވިދާނެތޯ؟

ވުޟޫ ނެތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އެކަމުގެ މައްޗަށް އިޖްމާޢުވެސް ނަޤްލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. ކުޑަ ޙަދަޘްވެރި ވެފައިވާ މީހާ ވުޟޫނެތިވެސް ޤުރްއާން ކިޔެވ...

ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ ހަތަރު ދުވަސްކުރިން އިސްލާމްދީން ޤަބޫލު ކުރި އިސްމާޢީލް : ''މިއީ ﷲ މިންވަރު ކުރެއްވި މަތިވެރިކަމެއް"

ޔޫގެންޑާއަށް އުފަން އަދި މިހާރު ދުބާއީގައި ދިރިއުޅޭ އިސްމާޢީލް ސެންޓޮންގޯ އިސްލާމްވީ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ހަތަރު ދުވަސްކުރިންނެވެ. ޤުރުއާންގެ ބައެއް ސޫރަތްތަކާއި ދުޢާތައް ވެސް މި...

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ދަރިކަނބަލުން ، ޚަލީފާގެ ދަރިކަލުންނާއި ކައިވެނި ނުކޮށްދީ ފަޤީރަކާއި ކައިވެނިކޮށްދިން ތަބިއީ

ސަޢީދު ބުނު މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲގެ އަރިހުން އެތައް އެތައް ބަޔަކު ޢިލްމް އުނގެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވާރިދުވެފައިވާ މަޝްހޫރު ޙާދިޘާތަކުގެތެރެއިން އެ...