އެމްއެންޕީ

އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ކަންކަމަށް ބަސް ބުނުމުގެ ބާރެއް ނެތް: ނާޒިމް

އެމްއެންޕީއިން މުއިއްޒުއަށް ތާއީދުކުރި ސަބަބު ރިޔާޒު ވިދާޅުވެދެއްވައިފި

ގޮތްދޫކުރައްވައި، ނިޒާމީ ވޯޓު ނަންގަވަން ރައީީސް އެއްބަސްވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރަކީ ވަރަށް ވޭން ދެނިވި އަހަރުތަކެއް، ރައްޔިތުންނަށް ފުދުންތެރިކަމެއް ނުހޯދުނު: ނާޒިމް

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު: ނާޒިމް

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއާއި ގުޅުމުން އިހްސާސްކުރެވުނީ އަމިއްލަ އާއިލާ ތެރެއަށް ވަދެވުނުހެން: ނާޒިމް

އެމްއެންޕީއަށް ލިބުނު ވޯޓު މަދުވީ ދެވަނަ ބުރަށް އެޕާޓީ ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަވީމައި: ނާޒިމް

ކޯލިޝަން ހެދުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރަން ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވަން ނިންމައިފި

0.86 އިންސައްތަ ލިބުނު އެމްއެންޕީން ބުނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް

އަޅުގަނޑުގެ ފަސްބައި ސާފުވާނެ: ނާޒިމް

ނާޒިމް ރައީސް ޞާލިޙަށް: ކޯނީ ރިޕޯޓޭ ވިދާޅުވެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިރުދައްކަވަން އުޅުއްވާނެ ކަމެއް ނެތް

ވިލާ އެއާގެ ދަށުވެ ތަރައްޤީނުވެ އޮތް ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ސަރުކާރުގެ ބާރުދަށަށް ގެންނާނަން: ނާޒިމް

އެމްޑީޕީ ނޫން ބަޔަކަށް ދޭ ވޯޓަކީ އިސްރާފެއް: ރައީސް ޞާލިޙް

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހިފައިގެން ދިޔައީމަ ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދޭނަން: ނާޒިމް

ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ނުދެވެނީ އެކަން ކުރަން ނޭނގޭތީ: ނާޒިމް

ޕީއެސްއެމްގެ ރިޔާސީ ބަހުސް ކެންސަލްކޮށް، ސަންގު ޓީވީގެ ބަހުސްއާއި ގުޅެން ނިންމައިފި

ވަކި ކުލައެއްގެ ގަލަމުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެމްއެންޕީން ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި

ވިލިނގިއްޔާ ކޫއްޑޫއާ ބްރިޖަކުން ގުޅާލާނާން: ނާޒިމް