އެމްއެންޕީ

ފަސް އަހަރު ތެރޭ ސިފައިންނަށް ގެދޮރުވެރިކަން ޔަގީންކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުން ހުސައިން ވަކިކޮށްފި

ގާސިމް, ނާޒިމް އަދި ސިޔާމްގެ ގޮނޑި ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ދޫކޮށްލައިފި

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަކީ ޤައުމުގެ ވެރިޔަކު ހޮވުމަށް އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ ނިޒާމު: ނާޒިމް

މުޢިއްޒާއެކު ފަސް އަހަރު ސާބިތުކަމާއެކު ތިބޭނަން: އެމްއެންޕީ

އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ކަންކަމަށް ބަސް ބުނުމުގެ ބާރެއް ނެތް: ނާޒިމް

އެމްއެންޕީއިން މުއިއްޒުއަށް ތާއީދުކުރި ސަބަބު ރިޔާޒު ވިދާޅުވެދެއްވައިފި

ގޮތްދޫކުރައްވައި، ނިޒާމީ ވޯޓު ނަންގަވަން ރައީީސް އެއްބަސްވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރަކީ ވަރަށް ވޭން ދެނިވި އަހަރުތަކެއް، ރައްޔިތުންނަށް ފުދުންތެރިކަމެއް ނުހޯދުނު: ނާޒިމް

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު: ނާޒިމް

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއާއި ގުޅުމުން އިހްސާސްކުރެވުނީ އަމިއްލަ އާއިލާ ތެރެއަށް ވަދެވުނުހެން: ނާޒިމް

އެމްއެންޕީއަށް ލިބުނު ވޯޓު މަދުވީ ދެވަނަ ބުރަށް އެޕާޓީ ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަވީމައި: ނާޒިމް

ކޯލިޝަން ހެދުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރަން ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވަން ނިންމައިފި

0.86 އިންސައްތަ ލިބުނު އެމްއެންޕީން ބުނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް

އަޅުގަނޑުގެ ފަސްބައި ސާފުވާނެ: ނާޒިމް

ނާޒިމް ރައީސް ޞާލިޙަށް: ކޯނީ ރިޕޯޓޭ ވިދާޅުވެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިރުދައްކަވަން އުޅުއްވާނެ ކަމެއް ނެތް

ވިލާ އެއާގެ ދަށުވެ ތަރައްޤީނުވެ އޮތް ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ސަރުކާރުގެ ބާރުދަށަށް ގެންނާނަން: ނާޒިމް

އެމްޑީޕީ ނޫން ބަޔަކަށް ދޭ ވޯޓަކީ އިސްރާފެއް: ރައީސް ޞާލިޙް