ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް އާންމު ކުރަނީ

ކެންޕެއިން ކުރުމަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ދިދަފޮތިތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ނެގުމަށް އީސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވޯޓު ފޮށި ފަޅައިލި މީހާގެ ބަންދަށް ދެ މަސް!

ރަސްދޫ ވެސް މުޢިއްޒު ވެއްޖެ

އިނގުރައިދޫ މެޖޯރިޓީ މުޢިއްޒުއަށް

މި ފަހަރުވެސް، ރައީީސް ޞާލިޙަށް އޭދަފުށި އަތެއް ނުވި

219 ފޮށި ގުނުނުއިރު، ކުރީގައި ދިވެހީންގެރާއްޖެ ކެންޑިޑޭޓް

ހަތަރެއް ޖެހުމާއި ހަމައަށް 221،000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓު ލައިފި

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ކާމިޔާބުވާތަން: ރައީސް ޞާލިޙު

ހެނދުނު 9 ޖެހުމާއި ހަމައަށް 36،000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓު ލައިފި

ވޯޓުލާ ވަގުތު މާލޭގައި ބޮޑެތި އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާ!

!ވޯޓު ދިނުމަށް ހުރަސް އަޅާނަމަ 4 މަހާއި 1 އަހަރަށް ޖަލަށް

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް 2 ކިއު ހެދޭގޮތަށް ސެޓްއަޕް ހަދައި، 350 އޮފިޝަލުން އިތުރުކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023: ދެވަނަ ބުރުގައި އަލަށް 408 ޒުވާނުން ވޯޓު ލާނެ

Breaking News

ނިންމުން2023: ފުރަތަމަ ބުރުން ނުވި، ރައީސަކު ހޮވަން ދެވަނަ ބުރަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚަާބު 2023: ޒަމީލަށް 100 ވޯޓު އަދި ހަމަ ނުވޭ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ކޮމަންވެލްތުގެ ވަފުދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ