އަޟްހާ އީދު

މިއީ ތޫފާނީ އިޝްޤާއި ޕްރޭމް ޕްރޭމްގެ ޢީދެއް

އީދު ބޮޑު ޗުއްޓީ ނިމި އެންމެން މާލެއަށް

ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން އަޅާ، އީދު ކުޅިވަރު ސިޔާސީ ކުރާތީ މިނިސްޓަރު ޔުމްނާގެ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ރޭ "ހަ ވާ" އަރުވައި އެންމެން ހައިރާން ކޮށްލައިފި

ޢީދު ދުވަސް ހިނިތުންވުމާއި އުފާވެރިކަމުގައި ހޭދަ ކުރަން އެދިވަޑައިގެންފި

ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތައް ބަންދުކުރާނެ

މާލޭގެ 4 ސަރަޙައްދެއްގައި އަޟްހާ އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެ

ބޮޑު އީދު ބަންދުގައި ބޭންކު ހުޅުވާނީ އެންމެ ދުވަހަކު

ކ.ގުރައިދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލައިފި, އެހީވެދިން ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ ޚާއްސަ ޝުކުރެއް

ފިއޯރީގައި އީދުގައި ކުލަޖެހުން މަނާކޮށްފި

މޫސުން ތަންދޭ ނަމަ އީދު ނަމާދު އޮންނާނީ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި

ކޮވިޑް ގިނަ ވާތީ ޢީދުގައި ހަވާ އެރުވުމާއި ޝޯވ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

އީދު ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ރ. މީދޫ ކާފާބެ

ނަރުދޫ ކުލަބް ރެނެއަސަންސްގެ އީދު ހަދިޔާ ތަފާތު: ކޮންމެ ގެޔަކަށް ކުކުޅެއް

މިފަހަރު ބޮޑު އީދު ކުޅިވަރު އޮތީ ކުލަބް ހައުސްގައި !

މިފަހަރު ޢީދު ކަރަންޓީނާ ނުލައި، އެކަމަކު އެންމެ އުފާވެރިތަ؟

މާލެ ސަރަހައްދުގެ 39 މިސްކިތެއްގައި އީދު ނަމާދު ކުރާނެ!

އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލެ ސިޓީގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ