އަޟްހާ އީދު

އީދު ނަމާދަށްފަހު މާލޭގައިވެސް ބޮޑު އީދު ސައި

އަޟްހާ އީދާއި އުޟްހިޔާ ކަތިލުން

ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު ބޮޑު އީދަށް ކުޑަހުވަދޫއަށް

ދީނީ މިންގަނޑާ ހިލާފުނުވާ ގޮތަށް އީދު ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިފި

އީދާ ދިމާކޮށް ކަނޑުއުޅަނދުތައް ބަލައިފާސްކުރަނީ

ހަވާއެރުވުމާއެކު ހުޅުމާލޭގައި ސަގާފީ އީދެއް، ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަަކަށް ސައިކަލެއް

އީދު ބަންދުގައި ކަނޑު ގަދަވާނެ، އެކަމަކު ދަތުރު ކުރެވޭނެ

އީދު ފާހަގަކުރަން 26 ރަށަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅައިފި

ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރަން ތިން ރަށަކަށް ފުރުސަތު ދެނީ

މިއީ ތޫފާނީ އިޝްޤާއި ޕްރޭމް ޕްރޭމްގެ ޢީދެއް

އީދު ބޮޑު ޗުއްޓީ ނިމި އެންމެން މާލެއަށް

ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން އަޅާ، އީދު ކުޅިވަރު ސިޔާސީ ކުރާތީ މިނިސްޓަރު ޔުމްނާގެ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ރޭ "ހަ ވާ" އަރުވައި އެންމެން ހައިރާން ކޮށްލައިފި

ޢީދު ދުވަސް ހިނިތުންވުމާއި އުފާވެރިކަމުގައި ހޭދަ ކުރަން އެދިވަޑައިގެންފި

ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތައް ބަންދުކުރާނެ

މާލޭގެ 4 ސަރަޙައްދެއްގައި އަޟްހާ އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެ

ބޮޑު އީދު ބަންދުގައި ބޭންކު ހުޅުވާނީ އެންމެ ދުވަހަކު

ކ.ގުރައިދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލައިފި, އެހީވެދިން ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ ޚާއްސަ ޝުކުރެއް