އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން

އަލަމްގިރިއަށް ކުރާ އިތުރު 6 ދަޢުވާއަކަށް މިއަދު ޙުކުމް އިއްވަނީ

ނާޒިމުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފި

އަލަމްގިރިއާއެކު ގުޅުން ހިންގި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު ޖަލަށް

ނާޒިމް ސައްތާރުގެ މައްޗަށް ލިވާޠު ކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލަންޖެހޭ: ޞިއްދީޤް

ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލަ: މައުމޫން ދޫކޮށްލައިފި

އަލަމްގިރިއަށް އުފުލި 40 ދަޢުވާއަށް ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވައިފި

އަލަމްގިރިއަށް ޙުކުމްކުރުން މާދަމާ

އަލަމްގީރު ކޭސް: ވީޑިއޯތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނާޒިމަށް އިއްވި ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމާމެދު ޕީޖީން ގޮތެއް ނިންމަނީ

އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމުގެ 40 ދަޢުވާއަށް އަލަމްގިރި އިޢުތިރާފުވެއްޖެ

ފުލުސް އޮފިސަރަށް ކުރި ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަނީ

އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ފުލުސް މީހާ އެއް އަހަރާއި ދެ މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ތައުބާވެ ހިތާމަކުރަން, އެދެނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފު ލިބުން: ފުލުސް އޮފިސަރު

އަލަމްގިރިގެ މައްޗަށް އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމުގެ ކުށުގެ 40 ދަޢުވާ އުފުލައިފި

ލިވާތުކުރުން: ފުލުސް އޮފިސަރު ދަޢުވާއަށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެ

ލިވާތުކުރުން: ފުލުސް އޮފިސަރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ބާއްވަނީ

ނާޒިމު ތަޢުބާވިކަމަށް ބުނެ ފޮނުވި މެސެޖު ނިންމައިލީ އާލު އިމްރާން ސޫރަތުން

ނާޒިމް ކުށަށް ތައުބާވެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިއްޖެ