ގުރައިދޫ ދާއިރާ

ޝާޒު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ޝާޒް ހުވާ ކުރައްވާނެ

އިންތިހާބު ޕީޕީއެމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމެއްގެ ފަރާތުން ކުރި މަސައްކަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން: އާދަމް ޝަރީފު

މިއަދު ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަކީ މުޅި ރާއްޖެއިން ރައީސް ޞާލިހު ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެއް: ރޮޒައިނާ

އުޝާމްގެ އީސީއަށް: ވިލިމާލެއަށް މޫސުންގޯސްވެ ފެރީ ކެންސަލްކޮށްލި އިރުވެސް ވޯޓު ވަގުތު އިތުރު ނުކުރި!

ޝާޒް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ މެޖޯރިޓީ ވޯޓު ހޯއްދަވައިގެން!

ފައިސާއަކަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނެއް ނުގެންދެވޭނެ، ޕީޕީއެމްއިން 2023 ކާމިޔާބު ކުރާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ގުރައިދޫ ދާއިރާ ބައި-އިލެކްޝަން: 68 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓު ލައިފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ!

ގުރައިދޫ ދާއިރާ ބައި އިލެކްޝަން: ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވައިލައިފި

ކުޑަ ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށް ނަމަވެސް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ދޭންޖެހޭ: ސަމީރު

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން- މޮނިޓަރުންނާއި އޮބްޒާވަރުން ހޯދަން އިޢުލާނުކޮށްފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުން މާދަމާ!

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ޝާޒް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ރިޒާ އެންމެފަހުން އެދިވަޑައިގެންނެވީ ގުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް: ޔާމިން

ގުރައިދޫ ދާއިރާ ބައި-އިލެކްޝަން: އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޓީޑީންވެސް ވާދަ ކުރަނީ

ރިޒާގެ ހަނދާނުގައި ތައުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ