ކޮވިޑް-19

ވިޔަފާރިތަކުން ބޭނުން ނަމަ މާސްކު އަޅަން މަޖުބޫރު ކުރެވޭނެ

ކޮވިޑަށް ފަރުވާކުރާ އައު ފެސިލިޓީއެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 އަދާހަމަ: އިތުރު 323 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަދާހަމަ: އިތުރު 459 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ

ޕެންޑެމިކްގެ ފިއްތުން، ލެބްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް

ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލަންކާ ހުޅުވައިލަނީ

ކޮވިޑް-19 ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް އަދި ނިންމައިގެން ނުވާނެ: ހެލްތު މިނިސްޓަރު

ކޮވިޑް19: 50 ލައްކަ ކުދީންގެ ބެލެނިވެރިން ދުނިޔެދޫކޮށްފި

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ އައު އުސޫލެއް އެކުލަވައިލައި އާންމުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަދާހަމަ: އަދަދުތައް އަނެއްކާ ވެސް މައްޗަށް

ކޮވިޑް-19 އަދާހަމަ: އަތޮޅުތެރޭގެ ނަންބަރުތައް އަދިވެސް 500އާ ގާތްކުރޭ

ކޮވިޑް-19: 27 ރަށެއް އަދިވެސް މޮނިޓަރިންގައި!

ކޮވިޑް-19 އަދާހަމަ: މާލެއިން މިއަދު ފައްސިވީ 70 މީހުން

އައްޑޫގެ މޭޔަރު ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެއްޖެ

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަން ނިންމައި ސްވިޑެންގައި ޓެސްޓް ކުރުން ހުއްޓައިލައިފި

އިންޑިއާއަށް ދާ މީހުން ކަރަންޓީނުވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

ކޮވިޑް ބަލީގައި އިންޑިއާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ފަސް ލައްކައާ ގާތަށް