ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19

މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ކޯވިޑަށް ފައްސިވީ 198 މީހުން

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް 99,450 ޑޯޒް ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކޮށްފި

1100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

އެމެރިކާއިން ދެލައްކަ ޓެސްޓް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ވޭދަނަތައް އިތުުރުވިޔަސް ލޮކްޑައުނެއް ނުކުރާނަން: ނަސީމް

Breaking News

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ، މިދިޔަ ހަފްތާގައި 1202 މީހުން

Breaking News

ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތަކުގައި މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަންގައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށައިފި، މިދިޔަ ހަފްތާގައި 400 ވޭދަނަ

ގޭގެ ފުރާޅު ކުއްޔަށް ދީގެން އާއްމުދަނީ ހޯދޭނެ ޕްރޮގްރާމެއް ސްޓެލްކޯއިން

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑުގައި ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު 300އަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގޯތިތަކަށް މިމަހު 26 ގައި ހުޅުވައިލަނީ

ކޮވިޑުން ރާއްޖެ ހޯދި ކާމިޔާބީން އެހެން ޤައުމުތަކުން މިސާލު ނަގާ: މައުސޫމް

ސަމާލުވޭ! ކޮވިޑް ވޭދަނަތައް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވަނީ

ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ކޮވިޑް ވެކްސިން އެމެރިކާއިންހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ބެއިޖިންގައި އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް!

ދެ އަހަރު ފަހުން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އީރާންގެ ސްކޫލުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތައް ހުޅުވައިފި

ހޮންގްކޮންގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ހަށިތައް ރައްކާކުރަނީ މުދާ ޖަހާ ކޮންޓެއިނަރުތަކުގައި

ކޮވިޑް-19: އިތުރު ރާޅެއްގެ މަލަމަތި ފެންނަން ފަށައިފި