މުނިފޫހިފިލުވުން

މުސްކުޅި މަހުޖަނަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ވާހަކައަށް ސުޝްމިތާ ޖަވާބެއް ނުދިން

ފިރިމީހާ ދިން ކެވެލިކޮޅު ނޭޅިޔަސް އަބަދުވެސް ގެންގުޅެން: އާލިއާ

އަހަރެން ބާކީ ކޮށްލީ ހުނަރު ނެތިގެންނެއް ނޫން، ގުޅުން ނުބާއްވާތީ: ޒަރީން

ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ލާތީ ނަސޭހަތް ދިން މީހަކަށް އުރުފީ ބަވާލައިފި

ހަޅޭއްނުލަވާ، އަހަރެން ބީރެއް ނޫން: ޖަޔާ ބައްޗަން

އަންހެނުން ބުނާ ބަސް އަބަދުވެސް އަހަން، ދުވަހަކުވެސް ދޮގެއް ނުހަދާނެ: ވިކީ

ފިލްމު އެޅުވުމުގެ ކުރިން 90 އިންސައްތަ އިންވެސްޓުމެންޓު ލިބިއްޖެ

އެންމެ ގިނަ ޓެކްސް ދައްކާ ބަތަލާއަކީ ދިޕިކާ

ބޮލީވުޑްގެ ސްޕައި ޔުނިވާސްގައި ރަންބީރުގެ ލޯބިވެރިން

ކައިވެނިކޮށްގެން ހުރެ ވަރުން ޖާންވީއާއެކު ގައިގޯޅިވެ ފޮޓޯއެއް ނެގުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ޕަދްމާވަތު ފިލްމުން ރަންވީރު ބޭރުކޮށް ޝާހުއަށް ޚިލްޖީގެ ރޯލު ދިން

އަދިއްތިޔަ އާއި އަނަންނިޔަގެ ގުޅުން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް

ކެޓްރީނާއަށް 40 އަހަރު، ޕާޓީ ބޭއްވީ ރާއްޖޭގައި

އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ފަޅުކަން ފިލުވައިދިނީ އައިޝްވާރިޔާ: ޖަޔާ

ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް އަންނަ މަހު 5 ގައި، 14 ފީޗާ ފިލްމު

ޕަޓާންއިން ލިބުނު އާމްދަނީ އޮޅުންފިލުވަން ކާޖޮލް ބޭނުންވެއްޖެ

ކަރަންގެ ދަރިންނަށް އޭނާގެ ފިލްމުގެ ލަވަ ކަމަކު ނުދިޔަ

ތަމަންނާއާ ލޯބިން އުޅެނީ މީހުންނަށް ދެއްކޭކަށް ނޫން، އަސްލުވެސް ލޯބިވެގެން: ވިޖޭ