ނިންމުން 23

އަމާން ރާއްޖެއަކަށް ދާން މިކުރާ ދަތުރު ކާމިޔާބު ވާނެ: ރައީސް

ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް، ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު މާފުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

މާލޭގައި އުޅޭތާ 20 އަހަރުވީ މީހުންނަށް ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދޭނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ހިންދެމިލައިގެން މި ދިރިއުޅެވެނީ، މި ސަރުކާރު އައިފަހުން: މީކާއިލް

ވަކި މީހަކު ބުނާ މީހަކަށް މަޤާމު ދީގެން ވެރިކަން ކުރާކަށް އަޅުގަނޑު ނޫޅެން، އައްޔަންކުރާނީ ޤާބިލް ބޭފުޅުން: މުއިއްޒު

ޕެންޝަން ފަންޑުން ކޮންމެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރަން ފައިސާ ނުނެގޭނެ: މުއިއްޒު

ކައުންސިލްތަކަށް ޚާއްސަ މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދަނީ، ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވަން: މުއިއްޒު

މައިނޯރިޓީކަން ގެއްލުނަސް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން: އާދަމް ޝަރީފް

މަޖިލީހުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑު ގައިމުވެސް ނުވަންނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަވަނީ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން ނޫން: މޮސްޓާ

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގޭހާ ވަގުތު އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެން: ޕީޕީއެމް

އިންތި ރޮޒައިނާއަށް: ޤައުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަން ޓްވިޓާ ބޭނުން ނުކުރައްވައި މަޖިލިހަށް ވަޑައިގަންނަވާ

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީކަން ގެއްލި ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ލިބިއްޖެ

އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ނިކުމެ ރައީސަކަށް 38 އިންސައްތަ ދިނީމާ، ސަރުކާރު "ލެޖިޓިމޭޓް" އެއް ނުވާނެ: ޝިޔާމް

ބޭނުމީ "އިބޫ ނޫން ގޮތެއް"، ނޫނީ ވަކި ކޮޅަކަށް ނޭރުން: ޑިމޮކްރަޓްސް

ދައުލަތުގެ ލޯ ލާރިއެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑު ޖެހިފައި ހުރި ތަނެއް ނުފެންނާނެ: ރައީސް ޞާލިޙް

ޑިމޮކްރަޓްސްގެ ފަރާތުން ދެ ޕާޓީއަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް، އެއްބަސް ނުވާނަމަ ތާއީދެއް ނެތް

އެމްޑީޕީގެ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ ވޯޓު ނުލި މީހުނަށް ވިސްނުވައިދީ ވޯޓު ފޮށްޓާއި ހަމައަށް ގެންދިޔުން: ރައީސް ޞާލިޙް