ނިންމުން 23

ކައުންސިލްތަކަށް ޚާއްސަ މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތައް ލަސްވަނީ އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދޫކޮށް، އެކި މީހުންނަށް ބައި އަޅާތީ: މުއިއްޒު

ޑިމޮކްރެޓުންނާއި ދިމާލަށް "ޗުފް" ވެސް ނުބުނީ މިދުވަސް އައިސް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިދާނެތީ: މަހްލޫފް

އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކާމިޔާބު ލިބުނީ ޒުވާނުން ނިކުމެ މުއިއްޒުއަށް ވޯޓު ދެއްވުމުން: އަދުރޭ

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކޮށް، ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސްތަކެއް ޤާއިމްކުރާނަން: މުއިއްޒު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ޒުވާނުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނަން: މުއިއްޒު

މުއިއްޒު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް ޞާލިޙަށް ދައުވަތު އަރުވާނަން، ތައްޔާރަށް ހުންނަވާ: މުޙައްމަދު ޝިޔާމް

ރީރަޖިސްޓްރީ ވާން 47،000 އަށްވުރެއް ގިނަ މީހުން ހުށަހަޅައިފި

ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަށް ރައްދުދޭން ދަށު ދަރަޖައަށް ވެއްޓިގެން ނުވާނެ: މުއިއްޒު

ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަޤާމަކަށް ލާނެ މީހަކު އަދި ނުނިންމަން: މުއިއްޒު

ގަދަޔަށް ކެމްޕޭނުގައި އުޅެން ފެށުމުން ތުހުމަތެއްކޮށް ނުރައްކަލަށް ހުށަހަޅައިފި: މެޑަމް ފަޒްނާ

ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕޯޓަލް އާ މެދު ޙަގީގަތާ ޚިލާފު ޚަބަރުތައް ނުފެތުރުއްވުމަށް އީސީން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ހިޔާ ފްލެޓަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ބާރު ހިނގާ ސަރަހައްދެއްނޫން، ފަސްޓް ލޭޑީއަށް ހުރަސް އަޅައި ހަމަލާދޭން ހިންގީ ފިނޑި އަމަލެއް: މަޚްލޫފް

ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙު މާލޭގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ

ރީ-ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޕޯޓަލް ހެކްކުރަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރޭ: އިދިކޮޅު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން މުއިއްޒުއަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ޝަހީމް

ދުވާލަކު 3 ފަހަރު ކޮންމެ ރައްޔިތެއްވެސް ވޯޓު ލާތަން ބަލާލުން ވަރަށް މުހިންމު: ޝުޖާޢު 

ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާއަށް ރައީސް ނަޝީދާއި ބައްދަލުކުރަން ބޭނުމެއްނުވޭ: ރައީސް ޔާމީން