ދީން

ޤަތަރުގައި އިސްލާމީ ޢީދެއް: އެތައް ބަޔަކު މުސްލިމް ވެއްޖެ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކުރަމުން އައި ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވި އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތް!

އެތީސްޓަކު އިސްލާމްވި ގޮތުގެ އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ

ޒަމްޒަމް ފެން: އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް

ފާފައަކަށް އަރައިގަނެވޭ މީހާ ފަޟީހަތް ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން: ޚުތުބާ

ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ މީހަކު ކާފިރުކޮށް, ދެބަސްވާ ކޮންމެ މީހަކު މުޖުރިމަކަށް ހަދައިގެންނުވާނެ: ޚުޠުބާ

ޒާތީ މަސްލަހަތު ކުރިޔަށް ނެރެގެން ކާމިޔާބެއް ނުހޯދޭނެ: ޚުތުބާ

އޭ ރަށުގެ ލޮނާއެވެ.

''ލިވާތުކުރާ މީހުންގެ ވާހަކަތަކަކީ މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން ދައްކަންވާވަރުގެ ވާހަކަތަކެއްނޫން''

ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް ޢިލްމުވެރިންތަކެއް ލާމަށް: ހުރިހައި ރަށެއްގައި ދަރުސް ދެއްވާނެ

ހިލޭ އަންހެނެއްގެ ގައިގާ އަތްލެވޭނެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެއް ނުވޭ: ޑރ.މޫސާ އަންވަރު

ޔޯގާގެ ޙުކުމް: އިޖުމާޢުއެއް ނެތްކަމަށް ބުނާތީ ޝައިޚް ސަމީރު ރައްދު ދެއްވައިފި

ޙައްޖާޖީންގެ އެންމެ ފަހު ގްރޫޕް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ރައީސް ނަޝީދާއި ޙަސަން ލަޠީފް ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެއްޖެ

ޙައްޖުވެރިންގެ ދެވަނަ ގްރޫޕު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ފާހިޝް ކަންކަން އާންމުވުމަށް ދޫކުރާނަމަ ގަދަފަދަ އަޒާބެއް އަތުވެދާނެ: ޝައިޚް ފަޟްލޫން

ހާދަ ބާގަނޑު ބޮޑޭ! ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައި އެހާ ފަސޭހައިން ފިލައިގެން އެ ދެވެނީ ކީއްވެތަ: ޒައިދު

ޝައިޚް ނިޝާނަކީ އަނިޔާވެެެރި ޢަމަލަކަށް ތާއިދުކުރައްވާނެ ބޭފުޅެއްނޫން: ޑރ.ޝަހީމް