ދީން

އެމީހަކަށް ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން އެކަކު އަނެކަކަށް ހެޔޮ މަގު ދައްކުވައިދޭން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

ތިމާއަށް ލިބޭ އެއްޗަކުން ފުއްދައިގެން ހޭދަ ކުރުމަކީ އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދުގެ މުހިންމު އަސާސެއް: ޚުތުބާ

ރިޝްވަތަކީ އެކަމުގައި އުޅޭ އެންމެންގެ މައްޗަށް ލައުނަތް ހައްޤުވެގެންވާ ކަމެއް: ޚުތުބާ

މުސްލިމުންގެ މޮޓޯއަކަށް ވާންޖެހޭނީ ހެޔޮކަން ކުރުމާއި، ނުބައިކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން: ޚުތުބާ

ދަރިފުޅުގެ ހިތްއަލި ކުރަން އެދޭނަމަ މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރައްވާ

ރޮބާޓް ޑަވިލާގެ ހައިރާންކުރަނިވި ވާހަކަ: ނޯމާން އަލީ ޚާންގެ ދުލުން

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނަށް މުހުލަތު ދެއްވަނީ އިޞްލާޙުވެ ތައުބާވުމަށްޓަކައި: ޚުތުބާ

މީސްމީހުންގެ ސިފައަށް ފާޑުކިޔުމަކީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢަމަލެއް: ޚުތުބާ

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހުމުން ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ޤަތަރުގައި އިސްލާމީ ޢީދެއް: އެތައް ބަޔަކު މުސްލިމް ވެއްޖެ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކުރަމުން އައި ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވި އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތް!

އެތީސްޓަކު އިސްލާމްވި ގޮތުގެ އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ

ޒަމްޒަމް ފެން: އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް

ފާފައަކަށް އަރައިގަނެވޭ މީހާ ފަޟީހަތް ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން: ޚުތުބާ

ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ މީހަކު ކާފިރުކޮށް, ދެބަސްވާ ކޮންމެ މީހަކު މުޖުރިމަކަށް ހަދައިގެންނުވާނެ: ޚުޠުބާ

ޒާތީ މަސްލަހަތު ކުރިޔަށް ނެރެގެން ކާމިޔާބެއް ނުހޯދޭނެ: ޚުތުބާ

އޭ ރަށުގެ ލޮނާއެވެ.

''ލިވާތުކުރާ މީހުންގެ ވާހަކަތަކަކީ މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން ދައްކަންވާވަރުގެ ވާހަކަތަކެއްނޫން''