ހަގީގީ ހާދިސާ

ރަނގަޅު ނިމުން: ކޯމާގައި ސުވަރުގޭގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން މީހާ

އެތީސްޓަކު އިސްލާމްވި ގޮތުގެ އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ

ރަނގަޅު ނިމުން - ކޯމާގައި ސުވަރުގޭގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން މީހާ

ހަގީގީ ހާދިސާ:ޞަދަގާތެއްގެ ބަދަލު ދެއްވީ ހީނުކުރާ ފަދަ ގޮތަކަށް

އިމާމާއަށް އެރި އޮޅުން، ފިލުވައިދިނީ ކުޑަކުޑަ ކުއްޖެއް!

ކްރިސްޓިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ފެށި ޙަޔާތާއި މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ނިމިގެންދިޔަ ރިވެތި ނިމުން!

ހަގީގީ ހާދިސާ: ދުނިޔޭގައި ހުރިއިރު އަގުވަޒަން ނުކުރެވުމުން، ވަކިވެގެން ދިޔައީ ވަދާއީ ސަލާމް ވެސް ނުކުރެވި!

ހަގީގީ ހާދިސާ: ސްކޫލުގައި ކުރިމަތިވި ހަނގާ ކުރުންތަކުން ސަލާމަތް ކުރާނެ މީހަކު ނުވި، ހައްލު ގެނައީ އަމިއްލައަށް!

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: އޭނާ މަރުވީ އެންމެ ބޮޑު ފާފައަށް އިޢުތިރާފް ވަމުން

ހަގީގީ ހާދިސާ: އާދަޔާ ހިލާފު ނުބައި ވަހެއް ދުވި މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑެއްގެ ވާހަކަ!

ހަގީގީ ހާދިސާ: ބޮޑު ފާފައެއް ކުރެވުމުން ގަތް ލަދުން އަނބިމީހާ ވަރިކުރި މީހެއްގެ ވާހަކަ

ރާއްޖޭގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރާ މީހަކަށް ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއްގެ ވާހަކަ!

ބޭހެއް،ކާއެއްޗެއް ނުލިބި ދަރިން މަރުވެދިޔައިރު އޮރެންޖެއް ހިސާބުވެސް ދިއްކޮށްލާނެ މީހަކު ނުވި ނަމަވެސް މަރުވުމުން ކަފުން ލިބުނު

ހަގީގީ ހާދިސާ: ލޯބިވެރިޔާއާ ވަކިވެ އޭނާގެ އާދޭސްތަކަށް ބީރު ކަންފަތް ދީގެން އުޅެނިކޮށް ލިބުނީ ކުއްލި މަރުގެ ޚަބަރު

ދީނާމެދު ޝައިޠާނާ ޝައްކު އުފެއްދި، އިސްލާޙް ވެވުނީ ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް!

އެކުވެރިޔާ ނިޔާވީ އޭނަގެ ބައްޕަ ނިޔާވިތާ އެންމެ ތިން ދުވަސް ފަހުން!

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ދަރިފުޅުގެ ފަހު ބަސް، ''ބައްޕާއެވެ! ލަދެއް ނުގަނޭ ހެއްޔެވެ؟''

މާތް ﷲ އަށްޓަކައި މަޝްހޫރުކަމާއި މަތީ މަޤާމުތައް ދޫކޮށްލި ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ