ހަގީގީ ހާދިސާ

އެތީސްޓަކު އިސްލާމްވި ގޮތުގެ އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ

3 months ago

ރަނގަޅު ނިމުން - ކޯމާގައި ސުވަރުގޭގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން މީހާ

9 months ago

ހަގީގީ ހާދިސާ:ޞަދަގާތެއްގެ ބަދަލު ދެއްވީ ހީނުކުރާ ފަދަ ގޮތަކަށް

10 months ago

އިމާމާއަށް އެރި އޮޅުން، ފިލުވައިދިނީ ކުޑަކުޑަ ކުއްޖެއް!

10 months ago

ކްރިސްޓިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ފެށި ޙަޔާތާއި މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ނިމިގެންދިޔަ ރިވެތި ނިމުން!

11 months ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: ދުނިޔޭގައި ހުރިއިރު އަގުވަޒަން ނުކުރެވުމުން، ވަކިވެގެން ދިޔައީ ވަދާއީ ސަލާމް ވެސް ނުކުރެވި!

12 months ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: ސްކޫލުގައި ކުރިމަތިވި ހަނގާ ކުރުންތަކުން ސަލާމަތް ކުރާނެ މީހަކު ނުވި، ހައްލު ގެނައީ އަމިއްލައަށް!

1 year ago

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: އޭނާ މަރުވީ އެންމެ ބޮޑު ފާފައަށް އިޢުތިރާފް ވަމުން

1 year ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: އާދަޔާ ހިލާފު ނުބައި ވަހެއް ދުވި މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑެއްގެ ވާހަކަ!

1 year ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: ބޮޑު ފާފައެއް ކުރެވުމުން ގަތް ލަދުން އަނބިމީހާ ވަރިކުރި މީހެއްގެ ވާހަކަ

1 year ago

ރާއްޖޭގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރާ މީހަކަށް ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއްގެ ވާހަކަ!

2 years ago

ބޭހެއް،ކާއެއްޗެއް ނުލިބި ދަރިން މަރުވެދިޔައިރު އޮރެންޖެއް ހިސާބުވެސް ދިއްކޮށްލާނެ މީހަކު ނުވި ނަމަވެސް މަރުވުމުން ކަފުން ލިބުނު

2 years ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: ލޯބިވެރިޔާއާ ވަކިވެ އޭނާގެ އާދޭސްތަކަށް ބީރު ކަންފަތް ދީގެން އުޅެނިކޮށް ލިބުނީ ކުއްލި މަރުގެ ޚަބަރު

2 years ago

ދީނާމެދު ޝައިޠާނާ ޝައްކު އުފެއްދި، އިސްލާޙް ވެވުނީ ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް!

2 years ago

އެކުވެރިޔާ ނިޔާވީ އޭނަގެ ބައްޕަ ނިޔާވިތާ އެންމެ ތިން ދުވަސް ފަހުން!

2 years ago

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ދަރިފުޅުގެ ފަހު ބަސް، ''ބައްޕާއެވެ! ލަދެއް ނުގަނޭ ހެއްޔެވެ؟''

2 years ago

މާތް ﷲ އަށްޓަކައި މަޝްހޫރުކަމާއި މަތީ މަޤާމުތައް ދޫކޮށްލި ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ

2 years ago

ހަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ޅަ އުމުރުގައި ބައްޕަގެ ލޯބިން މަހުރޫމުވި ދިވެހި ޒުވާނެއް ބައްޕައަށް ޓަކައި ވީ ގުރުބާނީގެ ވާހަކަ

2 years ago