އަލަމްގީރް

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ކާަަނަލް ނަޝީދުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

އެއް ޖިންސުންގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފުލުސް މީހާގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދީފި

ހެކި ނެތް ކަމަށް ބުނެ އަލަމްގީރުގެ ވީޑއޯ ބޭނުންކޮށް ބްލެކްމެއިލް ކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

އަލަމްގިރި ކޭސް: ޢަބްދުއްރަޙްމާނަށް ކުރި ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު ހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފި

Breaking News

އަލަމްގިރި އިތުރު ނުވަ މަހަށް ޖަލަށް!

އަލަމްގިރިއަށް ކުރާ އިތުރު 6 ދަޢުވާއަކަށް މިއަދު ޙުކުމް އިއްވަނީ

ނާޒިމުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފި

އަލަމްގިރިއާއެކު ގުޅުން ހިންގި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު ޖަލަށް

ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލަ: މައުމޫން ދޫކޮށްލައިފި

ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދުލެއްނުކުރޭ, އަދިވެސް ތިބީ ބަންދުގައި: ފުލުހުން

އަލަމްގިރިއަށް އުފުލި 40 ދަޢުވާއަށް ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވައިފި

އަލަމްގިރިއަށް ޙުކުމްކުރުން މާދަމާ

އަލަމްގީރު ކޭސް: ވީޑިއޯތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނާޒިމަށް އިއްވި ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމާމެދު ޕީޖީން ގޮތެއް ނިންމަނީ

އަލަމްގިރިއަށް ކުރާ 40 ދަޢުވާ: ކޮންމެ ދަޢުވާއަކަށް 27 ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް

އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމުގެ 40 ދަޢުވާއަށް އަލަމްގިރި އިޢުތިރާފުވެއްޖެ

އަލަމްގިރިގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ 40 ސާޅީސް ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް މާދަމާ ފަށަނީ

އަލަމްގީރް ކޭސް: ބްލެކްމެއިލް ކުރި މީހުން ހޯދަން އޮޕަރޭޝަނެއް