މަސްވެރިކަން

މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގުތުން ދިނުމަށް ޝާހިދު ގޮވާލައިފި

މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ކޮލެޖުގެ ކިޔެވުން އޮގަސްޓުމަހު ފަށަނީ

ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ދޫކުރާ ލޯނަށް ހުޅުވާލައިފި

މަހުގެ އަގު ދަށްކޮޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަސްވެރިން ތަމްރީން ކުރަން ޚާއްސަ ކޮލެޖެއް

ތުރުކީއަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ މަހުން ޓެރިފް ކަނޑާލުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

Breaking News

މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ގޮސްފި

މަސްދޯންޏަކުން މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފި

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ

މަސްކަނޑުތައް ވިއްކައި ފައިސާކޮޅު ކާލައިގެން ތިބެ ކޮން މަސްވެރިންގެ ދުވަހެއް: ޝުޖާއު

ބިދޭސީންނަށް މަސްވެރިކަން ކުރެވޭނަމަ ސިނާއަތް ގެއްލިދާނެ: ނާޒިމް

ލޮނު ފެނުން މަސް ފިނިކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހޮރައިޒަނުން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާނުދޭތީ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް

24 ދޯނިން 300 މަސްވެރިން މާންދޫ މުޒާހަރާގައި: 21 މިލިޔަން ނުލިބި އެބައޮތް

މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާތައް އިއްވުމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު މަސްމާރުކޭޓު ސަރަހައްދަށް އެއްވަނީ

ހޮރިޒޯންއިން މަސް ކިރުމަށްފަހު، މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދޭތާ 2 މަސް!

މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް

ނޫ އިގުތިސާދު މި އޮތީ ''ނޫފައިގެންފައި'' : ރައީސް ޔާމީން