ފުޓްބޯޅަ

"ސޭވް އެފްއޭއެމް"ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިރޭ

ޕްރެޒިޑެންޓްްސް ކަޕް ނިންމައިލައިފި

އަޝްރަފް ޙަކީމީގެ މައްޗަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތު، މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ކުރަނީ

ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ މޮޅުވުމުގެ ފަހަތުގައި ސިހުރުވެރިން؟

ވޯލްޑްކަޕްގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ސްމާޓް ބޯޅަ, މެޗުތަކުގެ ކުރިން ޗާޖު ކުރަން ޖެހޭ

ފުޓްބޯޅައިގައި ތާރީހީ ދުވަހެއް, ވޯލްޑްކަޕް މެޗެއްގައި 3 އަންހެން ރެފްރީ

މެޗެއްގެ ތެރެއިން ސަޕޯޓަރަކު ދަނޑަށް އަރާ، ކޯނަރ ދިދައިން ކީޕަރަށް ހަމަލާދީފި

ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީގެ ތާރީޚީ ފޮޓޯގެ ކެމެރާގެ ފަހަތުގައި ހިނގި ކަންކަން ދައްކާލައިފި

ވޯލްޑްކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗް؛ ޤަތަރު ވ އެކުއަޑޯ

ރޮނާލްޑޯ އެންމެ ފަހުން ލީ ޖޯޒީ ހަތް ލައްކައަށް ވިއްކާލައިފި

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އިން އޮޅުވާލައިފާކަމަށް ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި

20 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަކޮށްފި

ޔޫރަޕާ ކޮންފެރެންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޯމާއިން ހޯދައިފި

އެމްބާޕޭގެ ބޮޑު ޑްރާމާއެއް! ޕީ.އެސް.ޖީގައި މަޑު ކުރަނީތަ ނޫނީ ރިއާލްއަށް ދާނީތަ؟

ފަހަތުން އަރައި ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް ބަލިކޮށް އެވަރޓަން ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ވެލެންސިއާގެ ޑިފެންޑަރު ޑަކްސަން ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

މިއަހަރު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި، މަރުހަބާ!

އެރިކްސަންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ދައުރު ބޮޑު، ދެ ޓީމުން ވެސް ދެއްކީ ނަމޫނާއެއް