ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ

އަޒްހާންގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު "މީ އިޝްޤް" ޝަރަފްއާ އާޝާއާއިއެކު ލޯންޗްކޮށްފި

ހިނދުކޮޅެއް: ޝަރަފްއާ އާޝާގެ މޮޅު މަސައްކަތެއް

ބީވީމާ ޕްރިމިއާ ކޮށްފި، ފިލްމުގެ ރިވިއު ރަނގަޅު

ފޫހި ހަފްލާއަކާއިއެކު އޮލިމްޕަސް ފަންނާނުންނަށް، ބަދަލުތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައީސް ޞާލިޙު އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ ހުޅުވައިދެއްވަނީ

ޓޯނިވަލް ފުޓުބޯޅަ މެޗަށް އުރްވަޝީ ރާއްޖެ އައިސްފި

“ލޯބިވެވިއްޖެ” މެއި 3 ގައި، ޓްރެއިލަރ ދައްކާލައިފި

ފިލްމީ ތަރި ހުނޫއަށް ފުރައްސާރަކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ

"ދަރަކަ"ގެ ޕޯސްޓަރުތައް ދައްކައިލުމުން ސީރީޒަށް ކުރެވޭ އިންތިޒާރު އިތުރުވެއްޖެ

ޑާކްރެއިންގެ "ގިރިޓީ ލޯބި" ބައިސްކޯފަށް އަންނަން ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތް!

އާޝާގެ ފަރި "ޝިކާރަ" އެތައް ބަޔަކަށް ކަމުގޮސްފި

ދޮން އައްޔަގެ ދިރިއުޅުމަށް އައު އުފާވެރިކަމެއް!

ފާޑު ކިޔާ މީހުންނަށް ޝިފާގެ ރައްދު: އެންމެން ހެޕީއެއް ނުކުރެވޭނެ!

ދިވެހި ސިނަމާގައި ވިދާލި ތިން ތަރިން، ރޯމަންގެ ޓިކްޓޮކުން ދައްކާލައިފި!

ސުނީތާ: ފަސްބައި ކިލަނބު ނުކޮށް، ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރުވި ހިތްވަރުގަދަ އެއް ފަންނާނު!

ކޮވިޑް-19: ސިނެމާތައް ހުޅުވާލަނީ

ވާޝިޔާއާ އެކު ގަޑިއިރެއް: ކިޔައިދިނީ ބެލުންތެރިންނަށް ސަޕްރައިޒް އެތައް ވާހަކަތަކެއް

ޑާކްރެއިންގެ "ގުޅުން" : އެންމެ ޝޮޓަކުން ނަގާ ނިންމާލި ކުރު ފިލްމެއް!