ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ޢިލްމުވެރިންގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ގިނަކުރައްވާ ޢާންމުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި

އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތީ ރަތް ރޮނގު ފިސާރި ފަލަކޮށް ދަމާނަން: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ, ޑރ. މުޢިއްޒު ހުވާ ކުރައްވައިފި 

ޑރ. މުޢިއްޒު ހުވާ ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ރައީސް, ރައީސް ޞާލިޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ

މުޢިއްޒު ހުވާ ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ލަންކާގެ ރައީސް ވަޑައިގެންފި

ޑރ. މުޢިއްޒު ހުވާ ކުރައްވާތީ މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި ހަވާ އަރުވަނީ

މުޢިއްޒުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް: އައިވީއެފް ހިމެނޭހެން ދަރިމައިވުމާ ގުޅޭ ފަރުވާގެ ހިދުމަތްތައް އާސަންދަ ހަމަޖެއްސުން

މުޢިއްޒުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް: ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ އެއްބަސްވުންތައް އިސްލާކުރަން ފަށާނެ

މުޢިއްޒުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް: މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭނެ

ހަފްތާ14: ވައުދު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސިފައިން ބޭލުން

މަގުޗާޓުގައި ވަނީ، ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު ހާސިލު ކުރާނެ އެންމެ މަދު މިންވަރު: އިންތިޚާބީ ރައީސް

މުޢިއްޒުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން މިރޭ އިފްތިތާހްކުރަނީ

ޑރ. މުޢިއްޒު ވެފައިވާ ވަޢުދުތަކާއި ކެމްޕެއިންގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރުއްވަނީ

ނޫސްވެރިންނަށް ހިލޭ ސްކޮލަޝިޕް ތަޢާރަފްކޮށް، މީޑިއާ ހިންގުމަށް ޚާއްސަ ވިލެޖެއް ޤާއިމްކުރާނަން: ޑރ. މުޢިއްޒު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޤައުމު އިސްކުރައްވައިގެން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ޑރ. މުޢިއްޒު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ކެބިނެޓް އާއި ކުންފުނިތަކާއެކު މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަންހެން ބޭފުޅުން ހިމެނޭނީ އައު ސަރުކާރުގައި: ޑރ. މުޢިއްޒު

ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި ޖުމްލަ 22 ވުޒާރާ، ދެއްވީ ޚަރަދު ބޮޑު ނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން

އިސްމަޤާމުތަކަށް އައްޔަންކުރައްވާނީ ކަންކަން ކުރަން އެހެން މީހެއްގެ "އެޕްރޫވަލް" ހޯދަން ނުޖެހޭ މީހުން: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު