ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މެންބަރު އަސްލަމަށް މެންބަރު ނާޒިލް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ގެކޮޅަށް ވަން މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސްތަކެއް

ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ދައުލަތުން ނަގަނީ ވަރަށް ލުއިކޮށް: އިންތި

މިސަރުކާރެކޭ ހަތަރެސްފައި ނެތް މަސްގަނޑެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް: އާދަމް ޝަރީފް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވި ގޮތް ބެލުމަށް މައްސަލައެއް

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަވަސް ކޮށްދިނުމަށް އަނެއްކާ ވެސް އެދިވަޑައިގެންފި

ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރޭޓަރުތަކުގެ ދުންހޮޅިތައް އުސްކުރަން ފާސްކޮށްފި

ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ނުގުޅޭ ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ އަދާލަތުގައި ޓެރަރިސްޓުން ނުތިބޭނެކަމަށް

އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެއްވި ސުވާލަށް އިމްރާން ޖަވާބެއް ނުދެއްވި

ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުން ވަކިކުރުމުގެ ޒިންމާ އިމްރާން ނުނެންގެވި

އޮފިސަރުން ވަކިކުރުމުގެ ނިންމުމުގައި ސިޔާސީ ނުފޫޒެއް ފޯރައިފައިވޭތޯ އިމްރާންއާ ސުވާލު ކުރަނީ

މެމްބަރުންނަކީ ބައެއް ފަހަރު "ޅަބުޅާ"ތަކަކާ އެއް އުސޫލަށް އަމަލުުކުރާ ބައެއް: މުސްތަފާ

މެމްބަރުންނާއި ރައްޓެހިންނަށް ވެސް ވީއައިޕީ ލައުންޖު ފްރީ: އިންސާފެއް؟

މެމްބަރާއެކު ފުރަން ދާ ރަައްޓެހިންނަށްވެސް ވީއައިޕީ ޚިދުމަތް ހިލޭ ލިބޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އެހެން ދީންތަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގޮވައިލައިފި

ތަހުގީގުކުރުމުގެ ޚާއްސަ ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

މުއްދަތު ހަމަވާ ގަވައިދުތަކަށް އަމަލުކުރަން އިތުރު މުއްދަތު ދީފި