ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

އެއްވެސް އިރަކު ރައީސް ނަޝީދަށް އިތުބާރެއް ނުކުރަން: ރައީސް ޞާލިޙް 

މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 4،000 ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން އަދިވެސް ކަނޑަނޭޅޭ

ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް އިސްރޭލުން ދިން ޙަމަލާ ރައީސް ޞާލިޙް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންޞާފު ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ވާދަވެރީންނަށް އަނިޔާވެރި ވުމުގައި ރައީސް ޞާލިހް ހުންނެވީ އެންމެ ކުރީގައި: އިންތި

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ 12 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

ފަލަސްތީނަށް އިޒްރޭލުން ދޭ ހަމަލާތައް ރައީސް ޞާލިޙް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީސް ހިނގަމުންދާނީ، ސްޓެލްކޯގެ ފަސް ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކަމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ވެރިކަން ނަޤުލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ބައެއް ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ނުކުރެއްވުމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ދެމެހެއްޓުމަށް، ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތަކުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ: ރައީސް ޞާލިޙް

ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ގޮސްފި ނަމަ ރިޔާސީ ނިޒާމް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށް ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް އެދިވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ހުރި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމާމެދު ވަކި ގޮތެއް އަދި ނުނިންމަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 50 އިންސައްތަ ތާއީދާއެކު ޕާޓީއާއި ގުޅުމަކީ އެމްޑީޕީ ދަންނަ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް ޞާލިޙް

ކެމެރާ ހިފައިގެން މަގުމަތީގައި ފޮޓޯ ނަގަން ވެސް އުޅެވިދާނެ: ރައީސް ޞާލިޙް

މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ޝައުޤެއް ނެތް, ބޭނުންވަނީ އެމްޑީޕީ ވަރުގަދަ ކުރަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ހެޔޮވެރިކަމެއް ކުރެވުނު ކަމުގެ އިޙްސާސް އެބަ ކުރެވޭ: ރައީސް ޞާލިޙް

އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް: ރައީސް ޞާލިޙް