ދުނިޔެ

ކޮވިޑް19: އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ތެޔޮ ބައްތި ދިއްލުމުގައި

ކޯވިޑް19: ޖަނާޒާ ވެސް ފޭސް ޓައިމް މެދުވެރިކޮށް

ކޮވިޑް-19: ލަންކާގެ ޖަލުތަކުން 2961 ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލައިފި

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލް އިން ޗައިނާއަށް ގޮނޑިއެއް

އުފާވެރި ޚަބަރެއް، ފްރާންސް ގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށްވަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ލޯބިވެރިޔާވެސް ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް، އިނީ ކުއްޖަކަށް ބަލިވެ

ކޯވިޑް19: މަރުވި މީހުންގެ ހަނދާނުގައި 1 ދުވަސް، އެންމެން ކަރުނަ އަޅާ ރޮނީ

މިކަމުން އަރައިގަންނަން އަދި 10 ހަފްތާ ގޭގައި މަޑުކޮށްލަދީ: ބިލް ގޭޓްސް

އިންޑިއާގައި އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންނަށް ނަން ދިނީ، ކޮވިޑް އަދި ކޮރޯނާ ގެ ނަމުން

އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންގެ މަންމަ މަރުވުމުން އާއިލާގެ އާދޭސް: މިއީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް ސަމާލުވޭ!

ޗައިނާގެ ސުވާލު އެމެރިކާ އަށް: ވައިރަސް ހުއްޓުވިދާނެތަ؟

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1 މިލިއަން ހުރަސްކޮށްފި، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ބައި ލައްކަ އަށް!

މައްކާ އަދި މަދީނާގައި ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފި

އަނެއްކާވެސް ޗައިނާގެ ޕްރޮވިންސްއެއް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ޖަނަވާރުންގެ ކެހެރިންވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު

ކޯވިޑް19: ހާސްކަން ފިލުވާލުމުގެ ގޮތުން ނަރުހުންގެ މިސްރާބު ޓިކްޓޮކްއަށް

ކޯވިޑް19އަށް ވެކްސިނެއް އުފައްދައިފިކަމަށް ސިނގެރޭޓް އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން ބުނެފި

ބެލްޖިއަމްގައި ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ކެއްސާ މީހުންނަށް 2 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް