ދުނިޔެ

ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ސެނިޓައިޒާ ފުޅިތައް ވަގަށް ނަގަނީ، މުޅި ދުނިޔެ ޕެނިކް މޯޑަށް

ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް މުސާރައިގެ ހަތަރު ބައި ކުޅަ އެއްބައި ޓްރަމްޕް ހަދިޔާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން 31 މީހުން ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފަލަސްތީނުންވެސް ކޮރޯނާ ފެނި، ކުއްލި ހާލަތަށް!

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ޒިންމާ އިރާނުން ނަގަން ޖެހޭނެ: ސައުދީ

ސާފުކުރުމަށް ފަހު ހަރަމްފުޅާއި މަސްޖިދުއްނަބަވީ އަލުން ހުޅުވައިފި

ވައިރަހާ ގުޅިގެން ގެފުޅު ސާފުކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި

ކޮރޯނާއަކީ އެމެރިކާއިން އުފެއްދި ބައޮލޮޖިކަލް ހަތިޔާރެއް!

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އުފެދިގެން އައި ކަމަށް ބުނާ މާކެޓުގައި ވަގަށް ދިރިއުޅެމުން އައި އާއިލާއެއް އެތަނުން ބޭރުކޮށްފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއެކު ކޮންޑަމްތައް ހުސްވަނީ

ތައިލޭންޑުގައި ބޭނުންކޮށްފަ ހުންނަ މާސްކު އަލުން ވިއްކާތީ ބޮޑު ބިރުވެރި ކަމަކަށް

ވިހެއުމަށްފަހު އިމާރާތަކުން ވައްޓާލި ކުއްޖަކު ދިރި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ސައުދީން އިތުރު މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ސިނގިރޭޓު ބޯ މީހުނަށް ކޮރޮނާ ވައިރަހުގެ އަސަރު ބޮޑު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފަތުރާ ކަމަށް ބުނެ ލަންޑަންގައި އޭޝިއާ މީހަކަށް ހަމަލާދީފި

ފައިސާގެ ނޫޓުތަކުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ

އަނބިމީހާއަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެކަމަށް ބުނެ ފާޚާނާގައި ބަންދުކޮށްފި

ކުއީން، ޕްރިންސް ހެރީއަށް: ބޭނުން އިރަކު އެނބުރި އައުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް