ލައިފްސްޓައިލް

ކަނޑުގެރިއެއް ކާލި ކުޑަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ވެއްޖެ

ގުޅުން ހިންގާ އިރު ތަދު ވަނީތަ؟ ވެޖިނިސްމަސް ކަމަށް ވެދާނެ

ކުޅިކޮށް ކައިގެން ކެއްސުންގަނޑެއް އަރައި މީހެއްގެ މޭކަށިތައް ބިނދިއްޖެ

ރޮބާޓް ޑަވިލާގެ ހައިރާންކުރަނިވި ވާހަކަ: ނޯމާން އަލީ ޚާންގެ ދުލުން

ރާއްޖޭގައި ފަސް މީހުންގެތެރެއިން އެކަކަށް ޑިޕްރެޝަންގެ އުނދަގޫ

އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ މިސްކިތެއް އަލުން ފެނުން މައްޗައް އަރައިފި

ސަމާލުވޭ، ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތް ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެނީ!

ފުރަތަމަ ފެށީ ހުން އަންނަން: ބޮޑުކަމުދާ ނިޒާމުގެ ކެންސަރުގެ އަލާމާތްތައް

''ވަސްމީރު މަލެއް'' ގެ ''ކުލަރީތި މަލެއް''

އަންހެނަކު ޕާކެއްގެ ސްލައިޑެއްގައި ތާށިވުމުން، 62 ކިލޯ ލުއި ކޮށްލައިފި

ބައްޕައަކަށް ވުމުން، ދަރިފުޅަށް ވަގުތު ދޭން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލައިފި

ތިޔަ ގެންގުޅޭ އައިފޯނަކީ އާ ފޯނެއްތޯ ނޫނީ ބާ ފޯނެއްތޯ ބަލާނީ މިހެން

އިންސާނުން އުފައްދާފައިވާ ކުކުޅު މަސް ކެއުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުއްދަ ދީފި

އެމޭޒަންއިން 10،000 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަނީ

ލޮލުގެ ފެނުމުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ މީހަކު އުފެއްދި އޭއައި އެޕެއް

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ފަތްޖަހައިލެވޭ އައިފޯނު އުފައްދައިފި

އެމެރިކާގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާއަށް 115 އަހަރު ފުރިއްޖެ

ގޫގުލް ޕިކްސަލްގެ ފޯނުތައް ޕާސްވޯޑަކާއި ނުލާ ހުޅުވާނެ ގޮތް ހޯދައިފި