ލައިފްސްޓައިލް

ޓްރީޓޮޕްގެ އިހްމާލުތަކާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އިސްވެ ބަލަން ފަށައިފި

އަންނާރުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާ

ލެޕްރަސީ ނެތް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަކޮށްފި

މާލޭގައި އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު އޮސްޓްރިޗަށް ބަޔަކު ހަމަލާދިނުމުން ފަރުވާ ނުލިބި އޮއްވާ މަރުވެއްޖެ

Police, ފުލުހުން

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި 81 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ބަނުމަށްފަހު ފޭރިގަނެއްޖެ

ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ބަޔަކު އިންޒާރުދީ ފުރައްސާރަކޮށްފިކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ

ޑެންގޫ ޖެހިގެން، ކެލާގެ އެއް ޢާއިލާއެއްގެ ދެބޭފުޅުން ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ދައުވާ ގދ. ތިނަދޫގެ ކުރީގެ މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ

ޖިންސީ ކުށުގެ ދައުވާއަކާއި ގުޅިގެން ފިލްމީ ދާއިރާއާއި ދުރުގައި ހުރުމަށްފަހު ޖުމައްޔިލް އެނބުރި އިންޑަސްޓްރީއަށް

މާލެ-ބެންގަލޫރު ފްލައިޓުގެ ކެބިން ކްރޫންނަށް "ފުރައްސާރަ" ކުރި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފޯޖަރީ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ސްޓެޕް އައްޔަ ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ސައިބަރ ކްރައިމްގައި ހިންގާ ލޯބީގެ ސްކޭމްތަކުން ރައްކާތެރިވުމުަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހޯޑެއްދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަށް ކަޅުތެޔޮޖަހައިފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ކުށުގައި ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއެއްގެ ހިތް ހުއްޓިގެން ނިޔާވެއްޖެ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ހުރި އުނދުނަކުން ގޭސް ލީކުވެ، އަންހެނަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިއްޖެ

މަސްނޫޢީ އަތާއި ފައި ހަދައިދޭ ފުރަތަމަ ލެބާއެކު ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ތިންގުނަ ކުޑަ ކުރެވޭނެ