ޚަބަރު

ފަތުރުވެރިޔަކު އޮޔާ ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި

ސާވިސް ޗާޖު ދެނީ ރަނގަޅަށް، ޝިމްހާޒު ވަކިކުރީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް: ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓު

އާސަންދައިން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ހުއްޓާލައިފި

ބަނގުރަލާއެކު 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ތިން ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕާޓީ ޑްރަގާއެކު ނައިފަރުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްއާރުއެމް އިން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ޝަމާއު، މާލޭގެ މޭޔަރަކަށް ވާދަކުރައްވަނީ

ޝިމްހާޒްގެ ތިން މަހުގެ މުސާރަ ދޭނަން: އަލީ ވަހީދު

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ 6 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 2 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް

ފުލުހުން ވަނުމުން ބަނގުރާ ފުޅިތައް މަގުމައްޗަށް އުކާލައިފި

އާ އަހަރާއެކު އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި

އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރި، ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް: ރައީސް

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކުގައި އާންމުންނަށް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އިތުބާރު ހޯދައި، އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރު ކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ ޝަމީމް

އެމްބަސީ ކާރު ބޭނުމެއް ނުކުރަން، ނުވެސް ދެކެން: ޝިދާތާ

ރާއްޖެ އިން މިހާރު ވަނީ ޝަރަފުވެރި، ހައްގު މަގާމު ހޯދާފައި: ޝާހިދު

ފަސް ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމަށްޓަކައި އީއައިއޭ ހަދަން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް

މިނިސްޓަރު ޝިދާތާގެ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އަށް