ޚަބަރު

މާފުށީގައި ބަނގުރާ ގެންގުޅުނު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1 year ago

ސާވިސް ޗާޖަކީ މަސައްކަތްކޮށް ހިދުމަތްދޭން ތިބޭ މީހުންގެ ހައްގެއް: އަލީ ހުސައިން

1 year ago

ސަރުކާރަށް ކުލި ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވޭނެ: އަދުން ހުސައިން

1 year ago

ކުޅުދުއްފުށީގައި ދެން ބާއްވަން ޖެހޭނީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބެއް: ކައުންސިލްގެ ރައީސް

1 year ago

އާ އަހަރުގެ ޝޯ ބާއްވަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

1 year ago

މާފަރު އެއާޕޯޓު ބޮޑު ކުރަން އީޕީއޭ އިން ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފި

1 year ago

ބްރިޖުގެ ދަގަނޑުތަކުގައި ދަބަރު ޖަހާ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ގެންނަނީ

1 year ago

އަލީ ވަހީދުގެ ދިފާއުގައި ގާސިމް: ސާވިސް ޗާޖު ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރެއް ނޫން

1 year ago

ފަނޑިޔާރުން ތިބީ ނަޝީދުގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައި: ޖަމީލު

1 year ago

ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީއަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީފި

1 year ago

ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި ސާވިސް ޗާޖު ހަރުދަނާ ވާންޖެހޭ: އިމްރާން

1 year ago

މާލެ ފުރެން އަދި ކައިރި ނުވޭ: މަލީހު

1 year ago

ބިދޭސީންނަށް ކޯޓާ ދޫކުރާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

1 year ago

ސާވިސް ޗާޖުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނެ، އަލީ ވަހީދަށް އިތުބާރު ކުރަން: ނަޝީދު

1 year ago

ގަސްތުގައި އެއްވެސް ފްލައިޓެއް ޑިލޭ ނުކުރާނެ: މޯލްޑިވިއަން

1 year ago

މަޑުއްވަރީން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

1 year ago

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހަކު މާޅޮހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

1 year ago

ކުލީގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނީ މާލެ ފުރިއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރުމުން: އަލީ ހުސައިން

1 year ago