ރިޕޯޓު

މިތަނުގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު! އެކަމަކުވެސް އިޙުސާސްވަނީ ޖަލުބަންދަށްވުރެ ނުބައޭ: ކޮވިޑް އަށް ފައްސިވީ މީހެއް

ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މިވަނީ އެތައް ކަމެއް ބަދަލުވެފައެވެ. އެއް ބަޔަކު ބޭރަށް ނިކުންނަން ބިރުން ގޭގައި ތިބިއިރު، އަނެއް ބަޔަކު ވަނީ މިބައްޔަށް ފައްސިވެ އެމީހުންގެ...

ފްލެޓްތައް ދިނުން ފަސްކުރުން ، އޮޅުމެއް ނޫން ، އޮޅުވާލުމެއް

މަޚްލޫޤުންގެ ތެރޭގައި އޮޅިގެން ކަންކަން ކޮށް އުޅޭތީ އާއްމުކޮށް ފެންނަނީ ލޫދިފައި އުޅޭތަކެއްޗެވެ. ކިލާފަންޏާއި ދިގައްޗާއި ހަރުފަ ފަދަތަކެއްޗެވެ. ހަމަ އިންސާނުން އޮޅިގެން ކަންކަންކޮށ...

ނިއުޒީލޭންޑުގެ ސްކޫލްތަކުގައި އަންހެން ކުދިންނަށް ހިލޭ ޕެޑު ދެނީ!

ނިއުޒީލޭންޑުގެ ސްކޫލްތަކުގައި އަންހެން ކުދިންނަށް ހިލޭ ޕެޑު ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މިފަދައިން ނިންމީ، ފަގީރުކަމުގެ ސަބަބުން ޕެޑުގަތުމަށް ދަތިވެފައިވާ ކުދިނ...

މާލޭގައި ބިދޭސީންނަށް ވިޔަފާރި ކުރެވެނީ ސިޓީ ކައުންސިލު ފެއިލް ވެފައިވާތީ

ހަރުތާކު ޖެހެންދެން ހުއްޓާނުލާ ދައްކަން އޮތް އެއްވާހަކައަކީ ބިދޭސީންގެ ވާހަކައެވެ. ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މުސީބާތް ކޮވިޑް19 ގެ ވަބާއަށްވުރެ ރާއްޖެއަށް ކުޑައެއްނޫނެވެ. ކޮ...

ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގާއިރު މާސްކު އަޅަންވާނެ: ދިރާސާ

ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގާއިރު މޫނުމަތީގައި މާސްކު އަޅަންވާނެ ކަމަަށް، ހޮވާޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ރިސާޗަރުންތަކެއް ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގާއިރު ވެ...

ވިލީނިޔާ: އެތައް ބަޔަކަށް ހިލޭ މާސްކު ފަހައިދީ ބަހާފައިވާ، އޯގާތެރި ލާމަސީލު ކަނބަލެއް!

އިއްޔެ މުޅި މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދިޔަ އެއް ވާހަކައަކީ ކޮވިޑްގެ ކަންތަކުގައި ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރުންތަކަކަށް، ހެޔޮއެދޭ ފ...

އައްޑޫ ކޮވިޑް19 ނެތް ތަނަކަށް ހެދުމުގައި އެސްއެސްޑީ ވަރެއްނެތް

ކޮވިޑް19 ގެ ބިރުވެރިކަން ރާއްޖެ ވެސް މިދަނީ ދެކެމުންނެވެ. އިންތިހާދަރަޖައިގެ ގައިދުރުކަމާއެކު ފަންނީ މީހުންގެ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ގިނަބަޔަކު އަމަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ ވެސް ގޯހެއް...

"ލޯތްބާއެކު، ހެޔޮހިތުން" ވިޒިޓް ލާމު އަތޮޅުން ލާމުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް!

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން "ވިޒިޓް ލާމު އެޓޯލް" ގެ ފަރާތުން އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ލާމު އަތޮޅު މިބަލިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ...

ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ މުހިއްމުކަން އެނގެންވީ އެމީހަކު ނެތް ދުވަހަކުން ނޫނެވެ.

ތިމާގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ހުންނަ ނަމަ އަމިއްލަ ނަފުސާ މިސުވާލުތައް ކޮށްލަ ބަލާށެވެ. އެ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ މެސެޖުތައް ފެނުމުން އަޅާ ނުލާ ހުރިން ހެއްޔެވެ؟ އެ ރަހުމަތްތެރިޔާ ގުޅާފައި...

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 6 މިލިއަނަށް، ބަލިފެތުރެމުން ދިޔަ ގޮތަށް ނަޒަރެއް

މުޅިދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 6 މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ. މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ 214 ގައުމަކަށް މިބަލި ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމ...