ބޭރު ދުނިޔެ

އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ހަގީގަތް، ނުރައްކާ އެބައޮތްތަ؟

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން 57 އަހަރުވީ އިޒްރޭލުގެ އިސްތިޢުމާރު މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ބެންކޮކްގެ ސިއާމް ޕަރަގޮން މޯލްގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގައި ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވިތޯ ބަލަން ފަށައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްވި އެއްޗަކީ ކޯއްޗެއްކަން ދެނެގަނެފި

މިއީ 10،000 ކުދިން ވިއްސި ނަރުހެއް

ފްރާންސްގެ ހަމަނުޖެހުން، 3 ވަނަ ރޭ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓައިޓަން ސަބްމާސިބަލް: އަސްލު ވީ ކިހިނެއް؟

ގްރެޖުއޭޝަންގައި ފަލަސްތީނުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަދެއްކުމުން ބޮޑެތި ސިޔާސީ މީހުންގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް ފާތިމާއަށް!

ދުއްވަމުންދިޔަ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ދޮރުހުޅުވި ފަސިންޖަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބެއިޖިންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 29 އަށް

ހެމްބާގް ބަޑީގެ ހަމަލާ: މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މާބަނޑު އަންހެނެއް

ޖަރުމަނުގެ ހެމްބާގްގެ މީޓިން ހޯލެއްގައި, ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

ވާނުއާޓޫއަށް ގުދުރަތީ ގިނަ ހާދިސާތަކެއް, ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި

5 ދަރިން މަރާލި މަންމަ "އިއުތަނައިޒް" ކުރަނީ

ރެފިއުޖީންނާއެކު އަޑިއަށް ދިޔަ ބޯޓުން މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޕާކިސްތާނުގެ އެތުލީޓެއް!

ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ އިތުރު 7000 ރަށް ޖަޕާނުގައި އޮތްކަން އެނގިއްޖެ

ރޭލު އެކްސިޑެންޓުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވުމުން ގްރީސްގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އިސްތިއުފާދީފި

ރެފިއުޖީންނާއެކު ފުރިބާރުވެގެން ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް އަޑިއަށްގޮސް ގިނަބަޔަކު މަރުވެއްޖެ