ކ.ގުރައިދޫ

ގުރައިދޫގައި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހިފެހެއްޓީ ފުލުހުންނަށް އިންޒާރު ދިނުމުން

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ގިނަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

ގުރައިދޫގައި ފެންބޮޑުވެ 50 ގެއަކަށް އޭގެ އަސަރުކޮށްފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ: ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ރިޒާގެ ކޮއްކޮއަށް!

"އުސްތާޒު ރިޒާގެ ހަނދާނީ ޤުރުއާން މުބާރާތް 1444" މި ރޯދަމަހު ގުރައިދޫގައި ބާއްވަނީ!

މެމްބަރު ރިޒާގެ ހަނދާނުގައި ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރެއް ހުޅުވައިފި

ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް: މެމްބަރު ރިޒާގެ ހަނދާނުގައި ސުކޫތެއް!

ރައީީސް ޞާލިޙުގެ ކެމްޕެއިން: މިއަދު ކ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް ޔާމީނަކީ ފަހަތަށް ޖެއްސޭނެ ލީޑަރެއް ނޫން

ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލާއި ސިއްހީ މަރުކަޒު ހަަދަން ބޭނުންވާ އައު ބިން އެ ދެ މުއައްސަސާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގުރައިދޫ މިސްކިތަށް މުދިމަކު ހަމަޖެހުމުން ރަށު ރައީސްގެ ޝުކުރު ނޫސްވެރިންނަށް

ޔުނީފޯމާއެކު މޫދަށް އެރި, ފަތުރުވެރިޔާ ސަލާމަތް ކުރި ފުލުސް އޮފިސަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަޢުރީފް

ގުރައިދޫ މިސްކިތަށް ދާއިމީ މުދިމަކު ހަމަޖެއްސުން ލަސްވެފައިވަނީ ސީއެސްސީއާ ހެދި: މިނިސްޓްރީ

ގުރައިދޫ މިސްކިތަށް ދާއިމީ މުދިމަކު ހަމަނުޖެހި ދޮޅުއަހަރުވެފައިވާތީ ރައީސްގެ ކަންބޮޑުވުން

ކ.ގުރައިދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލައިފި, އެހީވެދިން ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ ޚާއްސަ ޝުކުރެއް

ރޮބޯމޭންއާއި ވާންޗޯ އަދި 1438އާއި އިކްއަޓިކް ވައިބްއާ އެކު ކ.ގުރައިދޫގައި ވެސް ފޯރިގަދަ ޢީދެއް!

މަރުވެ، ކުނިވެފައި އޮތް މީހެއް ގުރައިދޫ ގެސްޓްހައުސްއަކުން ފެނިއްޖެ

ކ.ގުރައިދޫ "ރައްޒާޤުބެ މެމޯރިއަލް ކަޕް" މި މަހު 20ގައި ފަށަނީ