އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)

ދަގަނޑޭ ހައްޖަށް: މަބްރޫރް ހައްޖަކަށް އެދެން

ޕާކިސްތާާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ދަގަނޑޭއަށް ފުރުސަތު ދީފި

ދަނޑު ފުރައިލައި ޤައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ދަގަނޑޭ އެދިއްޖެ

މި މޮޅަކީ ޤައުމީ ދުވަހު ދިވެހިންނަށް ދިން ހަދިޔާއެއް: ދަގަނޑޭ

ފަސްއަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދަގަނޑޭ އަލުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ، ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން!

މިއީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމު މެޗެއް، ސަޕޯޓަރުންގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު މޮޅުވެވޭނެ: ދަގަނޑޭ

ޗައިނާ މެޗުގެ ކުރިން ދަގަނޑޭއާއި ތޮއްޕެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ

ދަގަނޑޭ ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެއްޖެ، ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން މެޗްތަކުގައި ނުކުޅެވޭ!

ދަނޑުން ބޭރުގައި ވެސް ޢަލީ އަޝްފާގަކީ ޗެމްޕިއަނެއް، ދިވެހީންގެ އެއްވަނަ ރަން މެޑެއްޔަކީ ހަމަ އަޝްފާގު ރަން މެޑަލް

އަޝްފާޤާއި އަކްރަމްގެ އަގު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޤައުމަށް ވެވޭ ޚިޔާނާތެއް: އަދުރޭ

މިއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ނޫން، މުޅި ގައުމު މިކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން ޖެހޭ: އައްސަދު

އަޝްފާޤާއި އަކްރަމްއަކީ ބަޠަލުން : މަޙްލޫފް

ދަގަނޑޭ އާއި އަކުރަމް އަކީ ސީރިއާއަށް ޖިހާދަށް ދާން ތައްޔާރަށް ތިބި ބައެއް ކަމަށް ބުނުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން!

އައު ސީޒަނުގައި ވެލެންސިއާގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑު އަޅާނީ ދަގަނޑޭ!

އަޝްފާޤް ވެލެންސިއާއަށް ސޮއިކޮށްފި

"ދެން" މެދުވެރިކޮށް 30 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދަގަނޑޭއަށް ވޯޓްލި

ޕޮޕޯވް ގެ ތަޢުރީފު ދަގަނޑޭ އަށް: ޔޫރަޕަށް އުފަންވިނަމަ އެއީ ތާރީޚުގައި އުފެދޭނެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް!

އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖު ދަގަނޑޭ ކާމިޔާބު ކޮށްފި، މުޅި ގައުމު އުފަލުން ފޮޅިފައި